Quyền, nhiệm vụ và chức năng của hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Xác định sức mạnh của hội đồng quản trị, chức năng và trách nhiệm của họ là gì. Luật VN sẽ giúp bạn hiểu cách họ hoạt động trong một công Ty cổ phần, cũng như quyền hạn và nhiệm vụ mà ban giám đốc có. Phải làm cho kinh doanh.

Hội đồng quản trị là gì?

Như cái tên đã gợi ý, vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ được chia thành nhiều phần bình đẳng. Cá nhân và tổ chức mua lại những cổ phiếu này sẽ trở thành cổ đông của Công Ty. Đại hội đồng cổ đông của Công Ty có quyền bầu HĐQT. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công Ty, có toàn quyền thay mặt Công Ty quyết định và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công Ty, không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
Số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 3 đến 11 người, bao gồm cả thành viên HĐQT và thành viên  độc lập của HĐQT.

Các Quyền, nhiệm vụ và chức năng của HĐQT

Khi những người ra quyết định về các vấn đề quản lý Công Ty, HĐQT có một số quyền như:
   – Quyết định các vấn đề liên quan đến giá cổ phiếu và trái phiếu phát hành.
   – Giải pháp phát triển các hoạt động trung bình và ngắn hạn của Công Ty như chiến lược phát triển hàng    năm, mở rộng thị trường, hoạt động tiếp thị, đổi mới công nghệ.
    – Quyết định kế hoạch đầu tư và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.
    – Quyết định thành lập Công Ty con, chi nhánh, việc mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
HĐQT cũng có quyền quyết định cơ cấu tổ chức của Công Ty ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ Tịch HĐQT ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc theo quy định của điều lệ Công Ty.
Ngay cả những quyết định lớn như tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty, mặc dù họ không có quyền ra quyết định như đại hội đồng cổ đông, HĐQT có quyền kiến nghị về những vấn đề này.
Cụ thể hơn, Luatvn sẽ chi tiết các quyền và nhiệm vụ của HĐQT như sau:

Quyền và nhiệm vụ của hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp như sau:

– Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty;

– Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

– Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công Ty;

– Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 của Luật này;

– Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Pháp Luật;

– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

– Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, nếu điều lệ Công Ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm D Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật này;

– Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

– Giám sát, chỉ đạo Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty;

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc và người quản lý quan trọng khác do điều lệ Công Ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông ở Công Ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên đại hội đồng cổ đông;

– Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

– Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

– Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công Ty;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trách nhiệm của HĐQT

Khi thực hiện chức năng, quyền và nhiệm vụ, hội đồng quản trị thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Trường hợp nghị quyết của hội đồng quản trị trái với quy định của pháp luật hoặc điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp thuận nghị quyết đó có trách nhiệm bồi thường, bồi thường thiệt hại cho công ty.

Trên đây là những thông tin liên quan tới quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hội đồng quản trị công ty cổ phần. Nếu cần tư vấn thêm thông tin pháp lý hay dịch vụ của Luật VN bạn vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hotline/zalo 0763 387 788

Xem thêm » Dịch vụ kế toán tại Luật VN

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá