Cách xử lý các trường hợp hóa đơn viết sai

Cách xử lý các trường hợp hóa đơn viết sai  nhưng không khai thuế

1/ Hóa đơn sai nhưng không bị xé khỏi sổ

Trường hợp hóa đơn được ghi sai, không phân biệt bất kỳ tiêu chí nào như: ngày, năm, sai tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, nội dung hóa đơn, tổng số hàng hóa, thuế suất,… sau đó chỉ cần xuất hóa đơn liên tục và phát hành hóa đơn mới.

Ví dụ 1: Công ty TNHH TVT xuất hóa đơn cho khách hàng ngày 20/8/2018, số hóa đơn 0000001, tổng giá trị hàng hóa là 500.000 đồng nhưng ghi sai là 800.000 đồng, giải pháp là chúng tôi chéo giữa các liên kết, ghi hủy và phát hành hóa đơn mới thay thế số hóa đơn 000001.

2/ Hóa đơn ghi sai nhưng đã bị xé sổ nhưng chưa giao cho khách hàng

Trong trường hợp hóa đơn được ghi không chính xác, bất kể bất kỳ tiêu chí nào như: ngày, năm, sai tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, nội dung hóa đơn, tổng số tiền, thuế suất, v.v., chỉ cần cắt nó. hóa đơn sai đến vị trí cũ, bỏ qua hóa đơn và phát hành hóa đơn mới thay thế, nhưng lưu ý rằng hóa đơn mới phải vào cùng ngày với hóa đơn sai.

Ví dụ 2: Công ty TNHH TVT xuất hóa đơn cho khách hàng ngày 20/8/2018, số hóa đơn 0000001, tổng giá trị hàng hóa là 500.000 đồng nhưng ghi sai là 800.000 đồng, giải pháp là kẹp hóa đơn sai về vị trí cũ, sau đó chúng tôi chéo giữa các đường liên kết, viết từ hủy và phát hành hóa đơn mới để thay thế số hóa đơn 00001. Lưu ý rằng hóa đơn thay thế mới phải được phát hành cùng ngày với hóa đơn sai. là ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Xử lý hóa đơn viết sai
Xử lý hóa đơn viết sai

3/ Hóa đơn ghi không chính xác đã được giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

Trong trường hợp hóa đơn được ghi sai, bất kỳ tiêu chí nào như: ngày, năm, sai tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, nội dung hóa đơn, tổng số hàng hóa, thuế suất,… đã được giao cho khách hàng. Trường hợp khách hàng chưa kê khai thuế, cách xử lý khi phát hiện sai sót trên hóa đơn theo thủ tục như sau:

Lập biên bản thu hồi hóa đơn

Sau khi nhận được biên bản cùng với hóa đơn rút tiền, tiến hành cắt hóa đơn rách vào sổ và chuyển hóa đơn. Lưu ý: việc nhận rút tiền hóa đơn có thể được đính kèm với cùng một hóa đơn sai này để giải thích sau.

Thay vào đó, hãy phát hành hóa đơn mới. Ngày phát hành hóa đơn thay thế là ngày phát hiện lỗi và cùng với ngày lập biên bản thu hồi hóa đơn sai.

Ví dụ 3: Công ty TNHH TVT phát hành hóa đơn cho khách hàng ngày 20/8/2018, số hóa đơn 0000001, nhưng ngày 25/8/2018, công ty phát hiện nội dung hóa đơn không chính xác. Số tiền thuế của khách hàng sẽ được xử lý như sau:

– Lập biên bản rút hóa đơn ngày 25/08/2018.

Sau khi nhận được một bản sao biên lai nhận hóa đơn trên với hóa đơn sai trước đó, chúng tôi kẹp hóa đơn sai vào sổ và thực hiện dấu gạch chéo giữa các liên kết, viết từ hủy. Lưu ý, nên đính kèm hồ sơ thu hồi cùng với số hóa đơn sai để tránh mất mát và giải thích thuận tiện sau này.

– Phát hành hóa đơn số 0000002 thay thế ngày 25/08/2018 đối với hóa đơn ghi sai theo mô tả trong biên bản thu hồi.

Hóa đơn sai được giao cho khách hàng và khách hàng đã nộp thuế

1/ Lỗi hóa đơn ảnh hưởng đến hàng hóa, thuế

Trường hợp hóa đơn có tiêu chí không chính xác: đơn giá, tổng số tiền, thuế suất, v.v. (nội dung lỗi ảnh hưởng đến chi phí hàng hóa và thuế), hóa đơn đã được giao cho khách hàng và khách hàng đã nhận được hóa đơn. Khi kê khai thuế, cách xử lý khi phát hiện sai sót trên hóa đơn theo các thông tin sau:

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn vào ngày phát hiện lỗi.

Chỉnh sửa hóa đơn sai sót trong cùng ngày với ngày lập hồ sơ sửa chữa. Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ nội dung điều chỉnh như: Điều chỉnh số lượng hàng hóa, tiền, thuế suất… cho số hóa đơn…., ký hiệu, ngày tháng…

Khai báo hóa đơn đã điều chỉnh trong kỳ hiện tại

Ví dụ 4: Công ty TNHH TVT xuất hóa đơn cho khách hàng ngày 20/06/2018, số hóa đơn 0000037, ký hiệu: AP/17P, số model 01GTGT3/002 với tổng giá trị 8.500 hàng hóa. .000 đồng nhưng viết sai là 8.000.000 đồng và khách hàng khai sai hóa đơn này trong Q2/2018. Ngày 25/8/2018, công ty phát hiện lỗi cụ thể là sai số lượng hàng hóa, phải xuất hóa đơn để tăng số tiền 500.000 đồng, cách xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày 25/08/2018 là ngày phát hiện lỗi số hóa đơn 0000037.

Phát hành số hóa đơn chỉnh sửa 0000080 như được hiển thị trên biên bản chỉnh sửa. Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ nội dung điều chỉnh như: Điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa, thành tiền, thuế suất… cho số hóa đơn…, ký hiệu…, ngày…

– Kê khai hóa đơn điều chỉnh trong kỳ hiện hành, cụ thể quý 3/2018.

Đối với người bán , kê khai trong cột giá trị hàng hóa bán ra tăng giá trị 500.000 đồng, cột thuế là 0.

Ví dụ 3: Tổng doanh thu của TVT từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong quý III/2018 là 100.000.000 đồng, giá trị tờ khai thuế quý III/2018 sẽ được cộng thêm khi điều chỉnh mã số hóa đơn 0000037 trong cột Nếu doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là 500.000 đồng, tổng doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sau khi điều chỉnh là 100.500.000 đồng. Cột thuế không bị ảnh hưởng khi điều chỉnh giá trị thành tiền.

Đối với người mua (Công ty ABC), kê khai trong cột giá trị hàng hóa mua tăng thêm 500.000 đồng, cột thuế là 0.

Ví dụ 4: Tổng giá trị hàng hóa mua trong quý III/2018 của Công ty ABC là 200.000.000 đồng, giá trị tờ khai thuế quý III/2018 sẽ được cộng sung khi điều chỉnh số hóa đơn 00000037 tại cột này. hàng mua là 500.000 đồng, tổng giá trị hàng hóa mua sau khi điều chỉnh là 200.500.000 đồng. Cột thuế không bị ảnh hưởng khi điều chỉnh giá trị thành tiền.

Ví dụ 5: Công ty TNHH TVT xuất hóa đơn cho khách hàng ngày 21/06/2018, số hóa đơn 0000039, ký hiệu: AP/17P, số model 01GTGT3/002 với tổng giá trị 9.000 hàng hóa. 9.500.000 đồng nhưng viết sai là 9.500.000 đồng và khách hàng khai sai hóa đơn này trong Q2/2018. Đến ngày 28/8/2018, công ty phát hiện lỗi cụ thể là sai số lượng hàng hóa, phải xuất hóa đơn giảm số tiền 500.000 đồng, cách xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày 28/08/2018 là ngày phát hiện lỗi số hóa đơn 0000039.

– Lập hóa đơn sửa lỗi số 0000092 theo quy định tại biên bản điều chỉnh. Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ nội dung điều chỉnh như: Điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, thành tiền, thuế suất… đối với số hóa đơn …, ký hiệu… ngày

– Kê khai hóa đơn điều chỉnh trong kỳ hiện hành, cụ thể quý 3/2018.

Đối với người bán (Công ty TVT), kê khai trong cột giá trị hàng hóa bán ra để giảm giá trị 500.000 đồng, cột thuế là 0.

Ví dụ 6: Tổng doanh thu của TVT từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong quý III/2018 là 100.000.000 đồng, giá trị tờ khai thuế quý III/2018 sẽ được khấu trừ khi điều chỉnh số hóa đơn 0000039 tại cột. Nếu doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là 500.000 đồng, tổng doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sau khi điều chỉnh giảm còn 99.500.000 đồng. Cột thuế không bị ảnh hưởng khi giảm giá trị thành tiền.

Đối với người mua (Công ty ABC), kê khai trong cột giá trị hàng hóa mua giảm 500.000 đồng, cột thuế là 0.

Ví dụ 7: Tổng giá trị hàng hóa mua trong quý III/2018 của Công ty ABC là 200.000.000 đồng, giá trị tờ khai thuế quý III/2018 sẽ được khấu trừ khi điều chỉnh số hóa đơn 0000039 tại cột này. hàng mua là 500.000 đồng, tổng giá trị hàng hóa mua sau khi điều chỉnh là 199.500.000 đồng. Cột thuế không bị ảnh hưởng khi giảm giá trị thành tiền.

Xử lý hóa đơn viết sai
Xử lý hóa đơn viết sai

2/ Lỗi hóa đơn không ảnh hưởng đến giá thành hàng hóa và thuế

Trường hợp hóa đơn có sai tiêu chí: ngày, năm, tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, đơn vị tính toán,… (nội dung sai không ảnh hưởng đến giá thành hàng hóa và thuế), Nếu hóa đơn đã được giao cho khách hàng và khách hàng đã kê khai thuế thì cách xử lý khi phát hiện sai sót trên hóa đơn như sau:

Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn vào ngày phát hiện lỗi.

Chỉnh sửa hóa đơn sai sót trong cùng ngày với ngày lập hồ sơ sửa chữa.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ nội dung điều chỉnh như: Điều chỉnh ngày, tháng, năm, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, đơn vị tính toán…. cho số hóa đơn…., ký hiệu… , ngày……

Ví dụ 8: Ngày 23/06/2018, Công ty TNHH TVT đã xuất hóa đơn cho công ty ABC có số hóa đơn 0000041, ký hiệu: AP/17P, số model 01GTGT3/002. Địa chỉ của công ty ABC là: 726 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng địa chỉ khách hàng sai là: 326 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Quận 3, TP. HCM và khách hàng khai sai hóa đơn này trong Q2/2018. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2018, công ty phát hiện ra rằng lỗi cụ thể là sai địa chỉ của khách hàng, việc xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh vào ngày phát hiện lỗi, ngày 29/08/2020.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh các nội dung sau: Điều chỉnh ngày, tháng, năm, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, đơn vị tính toán, v.v. (nội dung không chính xác không ảnh hưởng đến hàng hóa, thuế) Nếu hóa đơn đã được giao cho khách hàng và khách hàng đã kê khai thuế, chỉ cần lưu giữ hồ sơ điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh (nếu có) cùng với hóa đơn sai để tránh thất thoát, giải trình thuận tiện, sau đó.

Luatvn.vn là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói. Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế cộng với kiến thức chuyên môn chuyên sâu. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp các dịch vụ kế toán uy tín và chuyên nghiệp.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán thuế chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xử lý và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thuế một cách chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng. Liên hệ hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn miễn phí

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá