10 điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động từ 01/01/2021

10 điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động từ 01/01/2021. Dưới đây là 10 điểm mới nổi bật trong giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021): các bạn tham khảo để biết.

Tranh chap lao dong 2

Mục lục

1. Khái niệm và loại tranh chấp lao động.

** Bộ luật Lao động 2019 quy định: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình thiết lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện cho người lao động; Tranh chấp phát sinh từ các mối quan hệ liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Các loại tranh chấp lao động bao gồm:
 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê ngoài và người sử dụng lao động thuê ngoài;
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền, lợi ích giữa một hoặc nhiều tổ chức đại diện của người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hoặc nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.
** Bộ luật Lao động 2012 quy định: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động;
Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động.

2. Số lượng Trọng tài viên lao động của Hội đồng Trọng tài Lao động ít nhất là 15 người

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 185 Bộ luật Lao động 2019, số lượng Trọng tài viên lao động của Hội đồng Trọng tài lao động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, có ít nhất 15 người, trong đó có số Lượng Trọng tài viên lao động. được các bên đề cử như nhau, cụ thể như sau:
 • Ít nhất 05 thành viên do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề cử, trong đó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo và Thư ký Hội đồng là công chức của cơ quan chuyên môn về lao động. nhân viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Ít nhất 05 đoàn viên do công đoàn tỉnh đề cử;
 • Ít nhất 05 thành viên do tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh chỉ định.
(Hiện tại, quy định rằng “Số lượng thành viên của Hội đồng Trọng tài Lao động là lẻ và không được vượt quá 07 người.”)
3. Hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Theo Điều 187 Bộ luật Lao động 2019, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:
– Hòa giải viên lao động;
– Hội đồng Trọng tài Lao động (quy định mới);
– Tòa án Nhân dân.
(Hiện nay, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, bao gồm hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân)

Điều 185. Hội đồng trọng tài lao động

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động, bổ nhiệm Chủ tịch, thư ký và các trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là 05 năm.

2. Số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, ít nhất là 15 người, bao gồm số lượng ngang nhau do các bên đề cử, cụ thể như sau:

a) Tối thiểu 05 thành viên do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề cử, trong đó có Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo và thư ký Hội đồng là công chức của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Tối thiểu 05 thành viên do công đoàn cấp tỉnh đề cử;

c) Tối thiểu 05 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất đề cử.

3. Tiêu chuẩn và chế độ làm việc của trọng tài viên lao động được quy định, như sau:

a) Trọng tài viên lao động là người hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động, có uy tín và công tâm;

b) Khi đề cử trọng tài viên lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động có thể cử người của cơ quan, tổ chức mình hoặc cử người khác đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đối với trọng tài viên lao động theo quy định;

c) Thư ký Hội đồng trọng tài lao động thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng trọng tài lao động. Trọng tài viên lao động làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

4. Khi có yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định tại các điều 189, 193 và 197 của Bộ luật này, Hội đồng trọng tài lao động quyết định thành lập Ban trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp như sau:

a) Đại diện mỗi bên tranh chấp chọn 01 trọng tài viên trong số danh sách trọng tài viên lao động;

b) Trọng tài viên lao động do các bên lựa chọn theo quy định tại điểm a khoản này thống nhất lựa chọn 01 trọng tài viên lao động khác làm Trưởng Ban trọng tài lao động;

c) Trường hợp các bên tranh chấp cùng lựa chọn một trọng tài viên để giải quyết tranh chấp lao động thì Ban trọng tài lao động chỉ gồm 01 trọng tài viên lao động đã được lựa chọn.

5. Ban trọng tài lao động làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ và điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động; tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động; việc thành lập và hoạt động của Ban trọng tài lao động quy định tại Điều này.

Tranh chap lao dong 1

3. Hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Theo Điều 187 Bộ luật Lao động 2019, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:
 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng Trọng tài Lao động (quy định mới);
 • Tòa án Nhân dân.
(Hiện nay, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, bao gồm hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân)

Điều 187. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

1. Hòa giải viên lao động;

2. Hội đồng trọng tài lao động;

3. Tòa án nhân dân.

4. Tranh chấp lao động cá nhân không phải giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hoà giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hoặc Tòa án giải quyết (Điều 188):

 • Về xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức hoặc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, phụ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc trong nước và người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (quy định mới);
 • Giữa người lao động thuê ngoài và người sử dụng lao động thuê ngoài (quy định mới).

Điều 188. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 181 của Bộ luật này, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

3. Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải.

4. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.

5. Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

6. Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

7. Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải quy định tại khoản 1 Điều này hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định tại khoản 4 Điều này thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

a) Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 189 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu Tòa án giải quyết.

5. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng Trọng tài lao động.

Trường hợp không yêu cầu thủ tục hòa giải hoặc hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc hòa giải không thành theo quy định, các bên tranh chấp có quyền: yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Trong đó, việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng Trọng tài lao động được quy định như sau (quy định mới):

(1) Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động giải quyết tranh chấp theo quy định. Khi yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, trừ trường hợp tại điểm (4) dưới đây.
(2) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm (1), Phải thành lập Ban Trọng tài Lao động để giải quyết tranh chấp.

(3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thành lập Ban Trọng tài Lao động, Ban Trọng tài Lao động phải ra quyết định giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

(4) Trường hợp hết thời hạn quy định tại điểm (2) nhưng Hội đồng Trọng tài Lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại điểm (3) nhưng Hội đồng Trọng tài Lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
(5) Trường hợp một trong các bên không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Hội đồng Trọng tài Lao động, các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.

6. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Hội đồng Trọng tài lao động.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 190 Bộ luật Lao động 2019, thời hiệu yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 9 tháng, kể từ ngày phát hiện hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm (quy định mới).
Trường hợp người yêu cầu chứng minh được do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc các lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu bồi thường trong thời hạn nêu trên, thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng, mục tiêu trở ngại hoặc lý do đó không được tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

“Điều 190. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

4. Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.”

7. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:
 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động;
 • Tòa án Nhân dân.
(hiện nay quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm hòa giải viên lao động; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Tòa án nhân dân)

8. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (Điều 194)

Điều 194. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình đã bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 9 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình đã bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình đã bị vi phạm.
(Hiện nay, thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền chỉ là 01 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.)

9. Trường hợp người lao động có quyền đình công (Điều 199)

**Bộ luật Lao động 2019 quy định: Tổ chức đại diện người lao động là thành viên của tranh chấp lao động tập thể về lợi ích có quyền thực hiện các thủ tục quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Bộ luật Lao động 2019 để đình công trong các trường hợp sau đây:

 ” Điều 200. Trình tự đình công1. Lấy ý kiến về đình công theo quy định tại Điều 201 của Bộ luật này.

2. Ra quyết định đình công và thông báo đình công theo quy định tại Điều 202 của Bộ luật này.

3. Tiến hành đình công.

Điều 201. Lấy ý kiến về đình công

1. Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có trách nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm:

a) Đồng ý hay không đồng ý đình công;

b) Phương án của tổ chức đại diện người lao động về nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 202 của Bộ luật này.

3. Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác.

4. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày. Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công.

Điều 202. Quyết định đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công

1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với nội dung lấy ý kiến đình công theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này thì tổ chức đại diện người lao động ra quyết định đình công bằng văn bản.

2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

a) Kết quả lấy ý kiến đình công;

b) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;

c) Phạm vi tiến hành đình công;

d) Yêu cầu của người lao động;

đ) Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

3. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu cầu của người lao động thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.”

 • Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải nhưng hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;
 • Ban Trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban Trọng tài lao động.
** Bộ luật Lao động 2012 quy định: Đình công chỉ được tiến hành đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn sau đây:
 • Sau 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải thành, một trong các bên không thực hiện được thỏa thuận đã đạt được.
 • Sau 03 ngày, kể từ ngày Hội đồng Trọng tài Lao động lập biên bản hòa giải không thành.

10. Các trường hợp đình công bất hợp pháp bao gồm:

 •  Không thuộc trường hợp được đình công (Mục 8).
(Hiện nay quy định “Trường hợp không phát sinh tranh chấp lao động tập thể về lợi ích”)
 • Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công;
(Quy định hiện hành “Trường hợp tổ chức cho người lao động không làm việc cùng nhau để cùng một người sử dụng lao động đình công”)
 • Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công (quy định mới).
 • Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
 • Đình công trong trường hợp không được đình công theo quy định;
 • Khi có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Trên đây là 10 điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động từ 01/01/2021 quý khách tham khảo để biết, quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788