Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

 

Hôm nay, vào lúc …. giờ, ngày…………………….. tại………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm những Ông, Bà có tên sau:

  1. Ông, Bà:……………………………………….. Giới tính:……….. Quốc tịch:………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………… Ngày cấp:………. Nơi cấp:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

  1. Ông, Bà:……………………………………….. Giới tính:……….. Quốc tịch:………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………… Ngày cấp:………. Nơi cấp:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

  1. Ông, Bà:……………………………………….. Giới tính:……….. Quốc tịch:………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………… Ngày cấp:………. Nơi cấp:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích góp vốn:………………………………………………………………………………………………….
  2. Số vốn góp, loại tài sản góp vốn của từng thành viên:………………………………………………………………………………………………….
  3. Thời hạn góp vốn:………………………………………………………………………………………………….
  4. Cử người quản lý phần vốn góp: ………………………………………………………………………………………………….
  5. Cam kết của các bên:………………………………………………………………………………………………….
  6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:………………………………………………………………………………………………….

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

 

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788