Biểu mẫu xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Rất mong một số biểu mẫu sẽ giúp Quý khách làm hồ sơ nhanh hơn, nếu quý khách cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao độngDịch vụ giấy phép lao độngĐăng ký tạm trú cho người nước ngoàiThẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu số 11/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:

V/v: Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Ngày…. tháng…. năm…..

 

Kính gửi: …………………………………….

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:
 2. Loại hình doanh nghiệp/tố chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức)
 3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: .người Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: .người
 4. Địa chỉ: …
 5. Điện thoại:
 6. Email (nếu có)
 7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: Cơ quan cấp: Có giá trị đến ngày: Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..
 8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): Căn cử văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số (ngày … tháng g … năm…) của … hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau: (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lai, gia hạn.
 9. Họ và tên (chữ in hoa):
 10. Ngày, tháng, năm sinh:
 11. Giới tính (Nam/Nữ) …
 12. Quốc tịch: … .
 13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: Cơ quan cấp:..
 14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có):
 15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: Có giá trị đến ngày:
 16. Địa điểm làm việc:
 17. Vị trí công việc:
 18. Chức danh công việc:
 19. Hình thức làm việc:
 20. Mức lương: VNĐ.
 21. Thời hạn làm việc từ (ngày.. tháng năm…) đến (ngày tháng …năm…): … …
 22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động:

( Hãy liên hệ Luật VN để được tư vấn hotline/zalo: 0763387788)

Nơi nhận:

-Như trên;

Lưu:

Ghi chú:

(1), (2) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

(3) Cục trưởng/Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

ngày…. tháng. năm….

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dầu)

 

 

 

Mẫu số 10/PLI

……………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN

KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

CERTIFICATION OF EXEMPTION FROM WORK PERMIT

Số:

No:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………… .2. Giới tinh: Nam ……… Nừ:

Full name (in capital letters)    ……………             Sex                              Male                           Female

 1. Giới tinh: Nam ……… Nừ:

Full name (in capital letters)

 1. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………

Date of birth (day/month/year)

 1. Quốc tịch: ……………………………………………………………Số hộ chiếu: …………………………………………

Nationality ……………………………………………………………Passport number: ……………………………………

 1. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………

Working at enterprise/organization

 1. Địa điểm làm việc: …………………………………………

Working place: …………………………………………

 1. Vị trí công việc: …………………………………………

Job assignment: …………………………………………

 1. Chức danh công việc: …. …………………………………………

Job title: …………………………………………

 1. Hình thức làm việc: …………………………………………

Working form: …………………………………………

 1. Thời gian làm việc:từ ngà… tháng….năm …. đến ngày … tháng….năm…

Period of work: …………………………………………

from (day/month/year) to (day/month/year)

Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, lý do: …………………………………………

Reasons for exempted work permit: …………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

-Lưu: VT

Ghi chú:

(1) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tinh,  thành phố…

(2) Cục trưởng Cục việc làm/Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

ngày…. tháng. năm….

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dầu)

 

 

 

Mẫu số 3/PLI 

Số:

V/v: Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Ngày…. tháng…. năm…..

 

Kính gửi: …………………………………….(Tên doanh nghiệp tổ chức)

Theo đề nghị tại văn bản số…. (ngày…….tháng……năm…….) của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tinh/thảnh phố…… (nếu có),… (2) thông báo về những vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHÁP THUẬN

 1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật);

Chức danh công việc;

Số lượng (người);

Thời hạn làm việc từ (ngày……..tháng…….năm…..) đến (ngày……tháng…..năm………),

hình thức làm việc,                          địa điểm làm việc.

 1. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật

Chức danh công việc;

Số lượng người;

Thời hạn làm việc từ (ngày……..tháng…….năm…..) đến (ngày……tháng…..năm………),

hình thức làm việc,…………………………………                     địa điểm làm việc.

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHÁP THUẬN

 1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng (người): Lý do:
 2. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng (người):

Lý do:

(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thrc hiện đúng các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./. ..(3……. (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-Như trên;

Lưu:

Ghi chú:

(1), (2) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…

(3) Cục trưởng/Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

ngày…. tháng. năm….

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dầu)

 

 

Rất mong một số biểu mẫu sẽ giúp Quý khách làm hồ sơ nhanh hơn, nếu quý khách cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao độngDịch vụ giấy phép lao độngĐăng ký tạm trú cho người nước ngoàiThẻ tạm trú cho người nước ngoài
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788