Chi phí liên quan đến quà tặng cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý

CHI PHÍ QUÀ TẶNG CHO NHÂN VIÊN

Các chi phí liên quan đến quà tặng cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết (quà Tết, quà Trung thu,…) có xuất hóa đơn GTGT đầu ra khi cho, tặng nhân viên hay không? Thuế GTGT đầu ra đó có được khấu trừ hay không? Chi phí liên quan đến quà tặng cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN?

CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN GTGT ĐỐI VỚI CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN QUÀ TẶNG CHO NHÂN VIÊN KHÔNG?

– Thông thường, vào các dịp lễ, Tết như: Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…, các doanh nghiệp thường có các chi phí liên quan đến quà tặng cho người lao động để động viên người lao động đi làm. Vậy những chi phí này, về mặt kinh doanh, họ có phải xuất hóa đơn VAT đầu ra không?

Theo Điều 3, Khoản 7, Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC có nội dung sau:

 “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

– Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh các chi phí liên quan đến quà tặng cho người lao động vào các dịp lễ, Tết, v.v., cần xuất hóa đơn GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ như hoạt động bán hàng, hàng hóa, dịch vụ tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phát hành hóa đơn GTGT đầu ra cụ thể như thế nào?

Chí phí quà tặng cho nhân viên
Chí phí quà tặng cho nhân viên

Ví dụ: Nhân dịp Tết Trung thu 2020, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Minh Anh đã tổ chức đặt bánh trung thu tại cửa hàng bánh ABC Bakery để tặng cho nhân viên. Chi phí liên quan đến việc đặt bánh là 4.500.000 đồng. Và, công ty ABC Bakery đã phát hành hóa đơn VAT đầu vào (mẫu được đính kèm với hóa đơn đầu vào) vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Vì vậy, khi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Minh Anh đóng góp hoặc quyên góp cho nhân viên thì phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra (mẫu được đính kèm với hóa đơn đầu ra). Lưu ý: Doanh nghiệp phải đính kèm danh sách 001/BK là danh sách người lao động nhận quà trung thu do Giám đốc ký phê duyệt và có chữ ký của người lao động nhận quà tặng, kèm theo hóa đơn GTGT đầu ra.

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI CHI PHÍ QUÀ TẶNG CHO NHÂN VIÊN KHÔNG?

Theo khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, có quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

 – Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh các chi phí liên quan đến quà tặng cho người lao động vào các dịp lễ, Tết, v.v. và doanh nghiệp có chi phí đầu vào thì sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ví dụ: Nhân dịp Tết Trung thu 2018, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Minh Anh đã tổ chức đặt bánh trung thu tại cửa hàng bánh ABC Bakery để tặng cho nhân viên. Chi phí liên quan đến việc đặt bánh là 4.500.000 đồng, VAT là: 450.000 đồng. Và, công ty ABC Bakery đã phát hành hóa đơn VAT đầu vào vào ngày 25 tháng 8 năm 2018. Vì vậy, khi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Minh Anh thực hiện việc tặng và tặng cho nhân viên thì phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra và khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng.

CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HỢP LÝ KHI TÍNH THUẾ TNDN

Tương tự như hai trường hợp trên, chi phí quà tặng cho người lao động phải xuất hóa đơn GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào tương ứng sẽ được khấu trừ. Tuy nhiên, tổng chi phí đầu vào và thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ đầy đủ hay đâu sẽ là cơ sở để xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN cho phần này?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản được trừ liên quan đến khoản phúc lợi khi tính thuế TNDN như sau

“ Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)”.

Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh các chi phí liên quan đến quà tặng cho người lao động vào các dịp lễ, Tết, v.v., các chi phí được coi là chi phí phúc lợi và được tính vào chi phí. ngoại trừ tính thuế TNDN. Tuy nhiên, tổng chi phúc lợi trong năm của doanh nghiệp chỉ có thể được khấu trừ tối đa 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm.

Chí phí quà tặng cho nhân viên
Chí phí quà tặng cho nhân viên

Ví dụ: Năm 2020, tổng quỹ lương (không bao gồm quỹ lương dự phòng) thực tế trả cho nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Minh Anh theo báo cáo tài chính năm 2020 là 1.500.000.000 đồng. Trong đó, chi phí phúc lợi chi trả cho người lao động trong năm là: 100.000.000 đồng. Như vậy, khi tính mức lương bình quân tháng của công ty Minh Anh trả cho người lao động là: 1.500.000.000 đồng/12 tháng = 125.000.000 đồng < 100.000.000 đồng.

Như vậy, chi phí 100.000.000 đồng đã chi trả cho các quyền lợi trong năm sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2020 và thuế GTGT đầu vào tương ứng sẽ được khấu trừ.

Trường hợp Công ty Minh Anh chi trả trợ cấp trong năm là 150.000.00 đồng, vượt quá 125.000.000 đồng (quỹ lương bình quân tháng của công ty), chỉ có 125.000.000 đồng được tính vào chi phí được trừ. được khấu trừ thuế GTGT tương ứng với chi phí được trừ. Số tiền vượt quá sẽ không được bao gồm trong các chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ thuế VAT.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề chưa được trả lời, cần thêm lời khuyên về thông tin pháp lý hoặc dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn. Hãy liên hệ ngay hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn nhiệt tình và chuyên nghiệp nhất

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá