Chỉ thị 06/CT-UBND

CHỈ THỊ 06/CT-UBND ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đánh giá của UBND thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019) xác định: Thời gian qua, thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động công tác có tính chất kiến tạo, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động, tạo sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được nâng cao. Thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp rút ngắn từ 07 ngày làm việc trước đây xuống còn 03 ngày làm việc, 100% các hồ sơ đều được xử lý trước và trong hạn. Đến năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong vòng 05 năm qua, với 1.488 doanh nghiệp được thành lập mới, tổng số vốn đăng ký là 13.085 tỷ đồng nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 8.351 doanh nghiệp, đạt bình quân 8,5 tỷ đồng/doanh nghiệp, chiếm khoảng 26% doanh nghiệp cả vùng ĐBSCL. Đạt được kết quả nêu trên do sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cấp, các ngành trong hỗ trợ doanh nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh “thân thiện, minh bạch và an toàn”, sự nỗ lực cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, thành lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, duy trì thường xuyên tổ chức các Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành thành phố bố trí ngày thứ Hai hàng tuần tiếp doanh nghiệp… tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa tạo được những đột phá trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tăng nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng, số hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chưa nhiều, cộng đồng hoạt động khởi nghiệp còn manh mún, tự phát, chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong đánh giá bộ tiêu chí đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn thấp chỉ đạt 6,78 điểm, mạng lưới cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp còn ít; nhiều sở, ngành, UBND quận, huyện chưa cử cán bộ đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp…

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, rà soát các điều kiện kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực quản lý đề nghị cấp có thẩm quyền giảm thiểu các điều kiện không cần thiết, rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường. Nghiên cứu, đề nghị các Bộ ngành có văn bản hướng dẫn chấp nhận việc thừa hưởng các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghề kinh doanh có điều kiện mà không cần xin cấp lại giấy phép đối với trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chất nhận thẻ. Phân công cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, theo dõi, báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố. Trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 năm 2020, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong 06 tháng và một năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ quan đầu mối theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND thành phố:

a) Theo dõi, nghiên cứu tham mưu kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường; sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

b) Tăng cường hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

c) Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp cho các cán bộ sở, ban ngành, UBND quận, huyện và Hiệp hội doanh nghiệp.

d) Phối hợp cơ quan thuế tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Tiếp tục tổ chức các Hội nghị vận động chuyển đổi hộ kinh doanh đủ điều kiện sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

đ) Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp gia nhập thị trường; Phấn đấu thời gian cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

e) Thu hút, chọn lọc, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, ưu tiên dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tiềm năng đóng góp, lan tỏa, chuyển giao công nghệ tiên tiến, liên kết ngành để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Nghiên cứu ban hành các giải pháp cần thiết rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất phù hợp với quy định hiện hành. Triển khai các giải pháp về nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian và Tính minh bạch trong bộ chỉ số tổng hợp về PCI hàng năm trên địa bàn thành phố.

b) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giá đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nghiên cứu lồng ghép, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính đất đai, môi trường để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

4. Sở Y tế: Tổ chức triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt.

5. Sở Tư pháp: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phối hợp ngành Tòa án và các ngành có liên quan thực hiện cải thiện mạnh mẽ Chỉ số thành phần về Thiết chế pháp lý trên địa bàn thành phố trong bộ chỉ số đánh giá PCI hàng năm.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Nghiên cứu tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về hỗ trợ phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước; xây dựng và thành lập không gian khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới trên địa bàn thành phố.

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 – 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2020, Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020; tham mưu, đề xuất UBND thành phố xây dựng Chương trình, dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

c) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030” tại thành phố Cần Thơ. Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, thu hút đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

7. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triễn lãm: Tiếp tục tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại công khai ít nhất hai lần/năm đối với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

8. Sở Nội vụ: Quán triệt cán bộ, công chức viên chức thành phố về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

9. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Hỗ trợ tư vấn chính sách lao động (việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu đề xuất giải pháp khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng và đại học, giải pháp kết nối các trường cao đẳng, đại học với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các trường học phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

11. Sở Giao thông vận tải: Rà soát, bổ sung hoặc sửa đổi các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện trong giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phép công bố cảng bến thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm thủy, bộ.

12. Đề nghị Cục Thuế thành phố nghiên cứu, đề xuất Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về giảm thuế, giãn thuế, chậm nộp thuế, các loại phí lệ phí cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

13. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Cần Thơ nghiên cứu, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như giãn nợ, khoanh nợ và xem xét cho vay mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

14. Công an thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh trật tự. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các lực lượng tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo quy định pháp luật, việc kiểm tra tại các doanh nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan Công an có thẩm quyền.

15. Các Sở: Công Thương, Y tế, Công an thành phố và Cục Thuế thành phố phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường,… theo đúng quy định pháp luật.

16. UBND quận, huyện: Tăng cường công tác phối hợp với ngành thuế tổ chức Hội nghị vận động chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm, thực chất các vướng mắc của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại doanh nghiệp, và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật.

17. Tổ chức thực hiện

a) Các Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

b) Đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và đoàn viên, hội viên,… tích cực hưởng ứng, phối hợp tuyên truyền thực hiện hiệu quả các hoạt động tạo điều kiện cho doanh nghiệp động khởi nghiệp sáng tạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của thành phố.

c) Đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan liên quan có những kiến nghị đề xuất về các giải pháp có tính khả thi đối với hoạt động tạo điều kiện cho doanh nghiệp động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới./.

 

 

CHỦ TỊCH


Lê Quang Mạnh

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788