Công điện 1280/CĐ-BYT

CÔNG ĐIỆN 1280/CĐ-BYT VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGÀNH Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG ĐIỀU TRA DỊCH TỄ, KHOANH VÙNG, CÁCH LY, LẤY MẪU, XÉT NGHIỆM COVID-19.

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 1280/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGÀNH Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG ĐIỀU TRA DỊCH TỄ, KHOANH VÙNG, CÁCH LY, LẤY MẪU, XÉT NGHIỆM COVID-19.

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

 

– Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
– Bệnh viện Nhi Trung ương;
– Trường Đại học Y Hà Nội;
– Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương;
– Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương.

Nhằm hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Hải Dương trong công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt liên quan đến ổ dịch tại đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương (đã ghi nhận 04 trường hợp mắc chưa rõ nguồn lây) trong giai đoạn trước mắt, Bộ Y tế – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia (BCĐQG) điện và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bộ Y tế giao Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Hải Dương thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn trước mắt.

2. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương cử sinh viên hỗ trợ và phối hợp với ngành Y tế tỉnh Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện xét nghiệm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo ngành Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện.

Bộ Y tế – Cơ quan thường trực BCĐQG đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo về khẩn trương tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– PTTg. Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐQG (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng;
– Các Vụ, Cục: DP, KCB, TT-KT;
– Sở Y tế tỉnh Hải Dương (phối hợp thực hiện);
– Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương;
– Lưu: VT, DP.

Q. BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đầu tư nước ngoài 

Thẻ bài viết

0763 387 788