Công văn 10052/VPCP-NN

CÔNG VĂN 10052/VPCP-NN NĂM 2017 VỀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10052/VPCP-NN
V/v về đề xuất, kiến nghị trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Tài chính;
– Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Công văn số 3483/UBND-KT ngày 07 tháng 9 năm 2017 về đề xuất, kiến nghị trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nêu tại công văn trên phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg;
– Bộ Tư pháp;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Cao Lục

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788