Công văn 1101/TCT-DNNCN năm 2020

CÔNG VĂN 1101/TCT-DNNCN NĂM 2020 VỀ XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI HỘ KINH DOANH TRẢ LẠI HÀNG DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1101/TCT-DNNCN
V/v xử lý hóa đơn khi HKD trả lại hàng

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam
Địa chỉ: Đường s 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2020/FA ngày 14/02/2020 của Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam về việc xử lý hóa đơn trong trường hợp hộ kinh doanh trả lại hàng cho Công ty. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục thuế đã có công văn 4660/TCT-DNNCN ngày 12/11/2019 trả lời Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về việc hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua (có bản photo đính kèm). Đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục thuế tỉnh Bình Dương;
– Website TCT;
– Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Tạ Thị Phương Lan

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788