Công văn 1549/BTC-TCHQ

CÔNG VĂN SỐ 1549/BTC-TCHQ VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU LÔ HÀNG HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ ĐỂ SẢN XUẤT ỐNG BETON DỰ ỨNG LỰC THEO LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH.

BỘ TÀI CHÍNH
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: 1549/BTC-TCHQ
V/v: Thuế nhập khẩu hàng đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

– Công ty công trình giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 702/CTGTCC ngày 10/9/2005 của Công ty công trình giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng Hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ để sản xuất ống beton dự ứng lực theo Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công ty công trình giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 702/CTGTCC ngày 10/9/2005 và trình bày của Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 7205/KHĐT-CNCV ngày 19/12/2005 về việc do Công ty nhập khẩu lần đầu chưa nắm hết quy định của Luật (Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư phải cấp trước khi nhập khẩu hàng hóa), thời gian xét cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của UBND thành phố Hồ Chí Minh kéo dài nên đã chậm quá 60 ngày theo quy định; Thực tế hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục khuyến khích đầu tư đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp miễn thuế, Dự án trong lĩnh vực giao thông công chính là lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Bộ Tài chính đồng ý miễn thuế nhập khẩu Hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ để sản xuất ống beton dự ứng lực theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ngày 13/4/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty công trình giao thông công chính. Công ty công trình giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm quản lý và sử dụng Hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ trên đúng mục đích là tạo tài sản cố định. Trường hợp, Công ty sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu được miễn và xử phạt theo Luật định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty công trình giao thông công chính được biết và thực hiện./.

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHQ (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788