Công văn 2497/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học do Bộ Giáo Dục và Đâò tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 2497/BGDĐT-GDTC
V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu, không để lây lan trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT chủ động phối hợp với các Sở Y tế và cơ quan liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

3. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, lớp học, nhà trẻ bảo đảm môi trường thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các hành vi tự chăm sóc khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đã được hình thành và thực hiện tốt trong trường học thời gian qua.

4. Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo về Bộ GDĐT theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. E-mail: lvtuan@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
– UBND các tỉnh, thành phố (để p/h chỉ đạo);
– Các Vụ: GDCT-CTHSSV, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, GDDT; Các Cục: CSVC, NG&CBQLGD (để p/h t/h);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788