Công văn 2582/BGDĐT-GDĐH

CÔNG VĂN 2582/BGDĐT-GDĐH NĂM 2020 VỀ TIẾP NHẬN DU HỌC SINH VIỆT NAM VÀ SINH VIÊN QUỐC TẾ KHÔNG TIẾP TỤC HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI DO DỊCH COVID-19 DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2582/BGDĐT-GDĐH
V/v tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, việc học tập của một số du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã bị ảnh hưởng. Hiện nay, có nhiều du học sinh đã trở về nước và có nguyện vọng được tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam (sau đây gọi chung là các trường).

Thực hiện Thông báo kết luận số 238/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy chế Quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và các quy định hiện hành, để hỗ trợ các du học sinh và sinh viên quốc tế có nguyện vọng được học tiếp tại Việt Nam, Bộ GDĐT đề nghị các trường triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Xem xét, tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập vào các chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, phù hợp với điều kiện tuyển sinh và năng lực đào tạo của trường, bảo đảm người học được tiếp nhận phải đáp ứng yêu cầu đầu vào không thấp hơn điều kiện trúng tuyển chương trình đào tạo tương ứng của trường xin chuyển đến.

2. Căn cứ vào chuẩn đầu ra, nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo tại trường và số tín chỉ, nội dung học tập, kết quả học tập mà người học đã tích lũy trong thời gian học ở cơ sở giáo dục nước ngoài để xem xét miễn giảm tín chỉ, học phần cho người học theo các quy định hiện hành.

3. Rà soát, mở rộng các đối tác để phát triển các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và các hình thức hợp tác giáo dục khác.

4. Báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) kết quả tiếp nhận du học sinh Việt Nam từ nước ngoài trở về và sinh viên quốc tế tới Việt Nam tiếp tục học tập tại trường theo địa chỉ email vugddh@moet.gov.vn trước ngày 30 hằng tháng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các trường liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học qua địa chỉ email vugddh@moet.gov.vn để được giải đáp, hướng dẫn.

Bộ GDĐT thông báo để các trường biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục HTQT, Vụ GDCT&CTHSSV;
– Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788