Công văn 292/TCHQ-KTTT

CÔNG VĂN SỐ 292/TCHQ-KTTT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC TRUY THU THUẾ NHẬP KHẨU PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, BÁN PHÁT MÃI THI HÀNH ÁN.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 292/TCHQ-KTTT
V/v: Truy thu thuế NK hàng tịch thu bán phát mãi để thi hành án

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 1199/HQCT-NV ngày 13/12/2005 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ về việc truy thu thuế nhập khẩu phương tiện vận tải nhập khẩu tạo tài sản cố định theo Luật đầu tư nước ngoài, bán phát mãi thi hành án; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa là phương tiện vận chuyển nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã được miễn thuế nhập khẩu, nay Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án buộc phải nộp 1.729.468.521 đồng để trả cho Nhà nước và công dân. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ căn cứ vào phán quyết của Tòa án tối cao tại bản án số 142/DSPT ngày 28/4/2005 để thực hiện. Nếu còn tiền thì yêu cầu cơ quan thi hành án báo cho cơ quan Hải quan truy thu thuế nhập khẩu đối với số phương tiện vận chuyển này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Thẻ bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788