Công văn 2969/TCT-DNNCN năm 2019

CÔNG VĂN 2969/TCT-DNNCN NĂM 2019 VỀ MẪU BIỂU KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2969/TCT-DNNCN
V/v: mẫu biểu khai thuế TNCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 45546/CT-TTHT ngày 13/6/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về đề nghị hướng dẫn mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân không cư trú chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân không cư trú. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 6 điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung khoản 5, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

“5. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

… b) Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế hướng dẫn tại tiết a.3 khoản này gồm:

– Tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ;

– Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán”.

– Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

“a) Người nộp thuế sử dụng mã số thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau”.

Do vậy, trường hợp cổ đông là cá nhân không cư trú chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chứng khoán CV cho cổ đông khác cũng là cá nhân không cư trú là hoạt động có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân trực tiếp khai thuế thu nhập cá nhân theo tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp công ty cổ phần chứng khoán CV thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì trên tờ khai ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của công ty cổ phần chứng khoán CV. Do nghĩa vụ thuế là của cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nên tờ khai thuế thu nhập cá nhân cần thể hiện đầy đủ thông tin mã số thuế của cá nhân chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
– Vụ Pháp chế, KK&KTT (TCT);
– Lưu: VT, DNNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN

Lý Thị Hoài Hương

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài, Xin giấy phép vệ sinh attp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788