Công văn 3067/TCT-CS

CÔNG VĂN 3067/TCT-CS THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 3067/TCT-CS
V/v trả lời đối thoại DN.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển Nội Bài

Trả lời công văn số NBDCL/154/10 của Công ty TNHH phát triển Nội Bài gửi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

“Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/8/2000 nếu đáp ứng được các Điều kiện hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, các doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư Điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ khi giấy phép Điều chỉnh có hiệu lực”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty TNHH phát triển Nội Bài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/08/2000, Công ty đáp ứng Điều kiện hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ mà Công ty không có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư Điều chỉnh Giấy phép đầu tư thì không có cơ sở xem xét cho phép Công ty được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH phát triển Nội Bài biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng TMCN Việt Nam;
– Cục Thuế TP. Hà Nội;
– Vụ Pháp chế – BTC;
– Vụ Pháp chế – TCT;
– Vụ THT;
– Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788