Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH

CÔNG VĂN 3235/LĐTBXH-BHXH NĂM 2019 TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN TỚI PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3235/LĐTBXH-BHXH
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Alena Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Alena Việt Nam (Công ty) do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 6187/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 7 năm 2019 về một số vấn đề liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời Công ty như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 155 của Bộ luật Lao động thì lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Theo đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mỗi ngày được nghỉ 60 phút tính vào giờ làm việc (thời gian nghỉ không dựa vào số giờ làm việc của người lao động).

2. Trường hợp nêu tại Công văn số 2387/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tổng số ngày nghỉ phép người lao động được hưởng là 02 ngày.

3. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc bao gồm cả tháng sinh con.

Trong ví dụ mà Công ty đưa ra mới chỉ thể hiện thời điểm lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, không thể hiện thời điểm lao động nữ sinh con nên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– TT Lê Quân (để báo cáo);
– TT Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cục An toàn lao động;
– Lưu: VT, BHXH(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Phạm Trường Giang

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788