CÔNG VĂN 327/LĐTBXH-ATLĐ NĂM 2019

CÔNG VĂN 327/LĐTBXH-ATLĐ NĂM 2019 VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH HÓA CHẤT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 327/LĐTBXH-ATLĐ
V/v huấn luyện ATLĐ cho người lao động hoạt động trong ngành hóa chất

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Đỗ Thị Dung- Công ty TNHH Điện tử NARET

Ngày 12/12/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 12070/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của Bà Đỗ Thị Dung đối với việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì người sử dụng lao động chủ động tổ chức huấn luyện riêng về an toàn, vệ sinh lao động hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động với huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy hoặc nội dung huấn luyện khác được pháp luật chuyên ngành quy định.

Như vậy, người lao động của Công ty TNHH điện tử NARET đã được huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất vẫn phải được huấn luyện theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đúng theo quy định của pháp luật./.

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

– VP Chính phủ;
– Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam;
– Thứ trưởng Lê Tấn Dũng;
– V
ụ ĐMDN, VPCP;
– Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788