Công văn 3458/LĐTBXH-PC

CÔNG VĂN 3458/LĐTBXH-PC NĂM 2019 ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3458/LĐTBXH-PC
V/v trả li kiến nghị của Công ty Vận tải biển Sài Gòn – TP HCM

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 5760/VPCP-ĐMDN ngày 01/7/2019 của quý Văn phòng về việc kiến nghị của Công ty Vận tải biển Sài Gòn – TP HCM, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến về áp dụng quy định của pháp luật về quy trình xử lý kỷ luật lao động như sau:

Kể từ ngày 15/12/2018, trình tự xử lý kỷ luật lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động1.

Trên đây ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kính gửi quý Văn phòng để tổng hợp./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788