Công văn 3986/BXD-KTXD

CÔNG VĂN SỐ 3986/BXD-KTXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ.

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3986/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 681/SXD-QHKT&PTĐT ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung đô thị thực hiện theo Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 20/2019/TT- BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị dựa trên quy mô diện tích được quy hoạch và mật độ dân số dự báo trong ranh giới đồ án quy hoạch.

2. Quy định trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh căn cứ nhiệm vụ và dự toán lập nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu như quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT; Cục KTXD; Th (4b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788