Công văn 5046/BCT-TTTN

CÔNG VĂN 5046/BCT-TTTN

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5046/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính – Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Công văn s 4098/VPCP-KTTH ngà29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 8427/BTC-QLG ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính về chi phí về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bo giá cơ sở mặt hàng xăng RON95;

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Công văn số 10368/BTC-QLG ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 2788/BTC-QLG ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc mức chi phí tối đa đưa dầu FO 180CST 3,5S từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 7779/BTC-QLG ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức, chi phí định mức đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 782/BTC-QLG ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến về phương án điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2020 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ;

Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày[1] 27/6/2020 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố[2] (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề

ng/lít,kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5RON92

15.158

15.219

+61

+0,40

2. Xăng RON95-III

15.523

15.499

-24

-0,15

3. Dầu điêzen 0.05S

12.114

12.281

+167

+1,38

4. Dầu hỏa

10.038

10.126

+88

+0,88

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

10.903

11.157

+254

+2,33

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

– Xăng E5RON92: 100 đồng/lít;

– Xăng RON95: 200 đồng/lít;

– Dầu điêzen: 500 đồng/lít;

– Dầu hỏa: 300 đồng/lít;

– Dầu madút: 300 đồng/kg.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

– Xăng E5RON92: 961 đồng/lít;

– Xăng RON95: 526 đồng/lít;

– Dầu điêzen: 167 đồng/lít;

– Dầu hỏa: 88 đồng/lít;

– Dầu madút: 254 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 14.258 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít;

– Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 12.114 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 10.038 đồng/lít;

– Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 10.903 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

– Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2020.

– Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2020 đối với các mặt hàng xăng dầu.

– Kể từ 15 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2020, là thời điểm Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT .

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương – Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
– Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
– Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
– Tổng cục Quản lý thị trường (BCT);
– Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
– Thương nhân phân phối xăng dầu (để thực hiện);
– Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ 
THỊ TRƯỜNG
TRONG NƯỚC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Anh Tuấn

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*

(28/6/2020 – 12/7/2020)

TT

Ngày

X92**

X95

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

28/6/20

 

 

 

 

 

 

 

2

29/6/20

40.710

42.570

40.470

46.690

230.090

23,115

23,295

3

30/6/20

43.540

45.400

41.720

47.960

238.680

23,115

23,300

4

1/7/20

44.640

46.500

42.590

49.500

239.700

23,115

23,290

5

2/7/20

43.910

46.740

42.590

49.660

237.870

23,115

23,290

6

3/7/20

44.700

47.530

42.940

49.690

237.180

23,115

23,290

7

4/7/20

 

 

 

 

 

 

 

8

5/7/20

 

 

 

 

 

 

 

9

6/7/20

45.850

48.840

43.790

50.690

248.650

23,110

23,280

10

7/7/20

44.510

47.500

43.210

49.400

248.990

23,110

23,280

11

8/7/20

45.180

47.060

43.240

49.580

259.590

23,110

23,290

12

9/7/20

46.050

47.970

43.480

49.960

259.580

23,110

23,280

13

10/7/20

 

 

 

 

 

23,110

23,270

14

11/7/20

 

 

 

 

 

 

 

15

12/7/20

 

 

 

 

 

 

 

 

Bquân

44.343

46.679

42.670

49.237

244.481

23,113

23,287

* Giá thành phm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).

** Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xănE5RON92.


[1] Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 50 đồng/lít xăng E5, 200 đồng/lít xăng RON95, 600 đồng/lít dầu điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

[2] Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá ng du là 100 đồng/lít xăng E5, 200 đồng/lít xăng RON95, 500 đồng/lít dầu điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg du madút.

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788