Công văn 5605/VPCP-QHĐP

CÔNG VĂN 5605/VPCP-QHĐP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5605/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương (bảng tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 09 năm 2020 để báo cáo lãnh đạo Chính phủ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, QHQT, NC, TCCV, PL, ĐMDN, V.I, TH; Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;
– Lưu: VT, QHĐP (3b) Đ.Minh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

 

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số: 5605/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

KIẾN NGHỊ

1

Điện Biên

Để dự án sớm triển khai dự án, UBND tỉnh Điện Biên Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp: Có ý kiến thống nhất với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án do ACV đề xuất, để ACV có đủ cơ sở hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình UBND tỉnh Điện Biên báo cáo Thủ tướng Chính phủ đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên theo quy hoạch được duyệt.

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788