Công văn 635/TCHQ-KTTT

CÔNG VĂN SỐ 635/TCHQ-KTTT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ NK XE ÔTÔ TỪ 24 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN, NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 635/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK xe ôtô vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

 – Cục hải quan Tp. Hải Phòng
 – Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

 

Ngày 07/10/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4137/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên, nhập khẩu tạo tài sản cố định dùng để vận chuyển hành khách công cộng theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Sau đó, ngày 17/10/2005, Tổng cục Hải quan có công văn số 4306/TCHQ-KTTT trao đổi với Bộ Thương mại và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý thuế đối với xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên nhập khẩu tạo tài sản cố định dùng để vận chuyển hành khách công cộng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Căn cứ ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 5341/TM/KH-ĐT ngày 02/11/2005 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7693/BKH-ĐTNN ngày 03/11/2005; Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện tiếp theo như sau:

Đối với các trường hợp phương tiện vận tải (xe ôtô vận chuyển hành khách từ 24 chỗ ngồi trở lên) nhập khẩu tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trước ngày 01/1/2006, Cục Hải quan địa phương căn cứ vào Giấy phép đầu tư, Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng với mục tiêu kinh doanh vận tải hành khách công cộng của cơ quan có thẩm quyền xét duyệt miễn thuế nhập khẩu thì làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp. Các lô hàng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tính và truy thu thuế thì ra Quyết định không truy thu. Doanh nghiệp được ân hạn nộp thuế và được xem xét cấp thẻ ưu tiên, nếu có đủ điều kiện là doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật hải quan, không còn nợ thuế quá hạn và nợ phạt của các lô hàng khác tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan (không tính số nợ thuế truy thu của các lô hàng xe ôtô vận chuyển hành khách công cộng).

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục thuế địa phương tiến hành thực hiện kiểm tra sau thông quan các lô hàng xe ôtô nhập khẩu từ 24 chỗ ngồi trở lên để vận chuyển hành khách công cộng của các Công ty Liên doanh, nếu phát hiện các trường hợp sử dụng không đúng mục đích miễn thuế như: cho thuê, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, thì xử lý truy thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Kiểm tra sau thông quan;
– Cục Điều tra chống buôn lậu;
– Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788