Công văn 6655/UBND-NN

CÔNG VĂN 6655/UBND-NN NĂM 2015 VỀ CÔNG KHAI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI DO TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6655/UBND-NN
V/v công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai.

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành cp tỉnh;
– 
UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai. Để đảm bảo công khai, tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

1Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Công khai các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức niêm yết thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 196 của Luật Đất đai.

b) Công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

– Công khai việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 43 của Luật Đất đai.

– Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 48 của Luật Đất đai.

c) Công khai Bng giá đất của tỉnh trên Trang thông tin điện t của Sở.

d) Công khai các trường hợp vi phạm và tình hình xử lý vi phạm pháp luật đất đai: Định kỳ rà soát, tổng hợp các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai và tình hình xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn tnh, lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tnh, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng, theo quy định tại khoản 3, Điều 14 và khoản 3, Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi chung là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

e) Công bố công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai đã xây dựng (nếu có) theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Đất đai.

2. UBND các huyện, thị xã, thành ph:

a) Công khai các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức niêm yết thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã và UBND cấp huyện; đăng trên Trang thông tin điện t của UBND cp huyện theo quy định tại Điều 196 của Luật Đất đai.

b) Công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

– Công khai việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 43 của Luật Đất đai.

– Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện t của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định tại Điều 48 của Luật Đất đai.

c) Công khai Bảng giá đất của địa phương trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

d) Công khai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

– Công khai về thu hồi đất: Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và niêm yết tại trụ sở UBND xã, địa đim sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hi; đăng trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 1, Điều 69 của Luật Đất đai và khoản 3, Điều 66 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

– Công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 69; khoản 1 và khoản 2, Điều 86 của Luật Đất đai;

– Công khai quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định tại khoản 1, Điều 70 của Luật Đất đai;

– Công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 5, Điều 71 của Luật Đất đai.

e) Công khai việc thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đt, quyn sở hữu nhà ở và các tài sản gn lin với đt trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 70 và khoản 2, Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đang trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có công trình trong việc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có công trình để quản lý theo quy định tại khoản 3 Điu 56 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

4. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn: Định kỳ hàng năm, rà soát, tổng hợp diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh và tổ chức công khai trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn theo quy định tại khoản 3, Điều 51 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

5. Văn phòng UBND tỉnh đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh các thông tin về lĩnh vực đất đai gồm: Các thủ tục hành chính về đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Bảng giá đất, Các trường hợp vi phạm và tình hình xử lý vi phạm pháp luật đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; Thông tin về diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cung cấp.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo, kim tra việc thực hiện việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ tài nguyên và Môi trường./.

 


Nơi nhận:
– Như trên (đ thực hiện);
– 
Bộ TNMT (để báo cáo);
– 
Chủ tịch UBND tnh (để b/c);
– 
Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Đức Quyền

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788