Công văn 6785/BNN-TY năm 2018

CÔNG VĂN 6785/BNN-TY NĂM 2018 VỀ PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6785/BNN-TY
V/v phối hợp chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y, trong đó có Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); đồng thời nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y ở Trung ương và địa phương nâng cao hiệu quả công tác giám sát dịch bệnh, báo cáo, cảnh báo và chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật về thú y, từ năm 2017 đến nay, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo xây dựng, phát triển Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (tên Tiếng Anh: Viet Nam Animal Health Information System, sau đây gọi tắt là VAHIS).

VAHIS là hệ thống kết nối máy tính trực tuyến, giúp truyền tải thông tin kịp thời giữa các cơ quan chuyên ngành thú y các cấp, bao gồm các hợp phần: (1) Biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định của Luật thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ; (2) Bộ công cụ giúp cho việc tổng hợp, phân tích dịch tễ và giám sát dịch bệnh động vật để cảnh báo sớm hỗ trợ xây dựng an toàn dịch bệnh theo quy định Việt Nam và của Tổ chức Thú y thế giới nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng cao, an toàn dịch bệnh cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; (3) Bộ công cụ quản lý số liệu và trích xuất dữ liệu linh hoạt, đa dạng, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn. Việc sử dụng VAHIS cũng nhằm đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ thông tin (phù hợp với Chính phủ chỉ đạo về sử dụng công nghệ 4.0 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử) vào công tác báo cáo dịch bệnh động vật.

Sau quá trình thí điểm sử dụng có hiệu quả và được các cơ quan thú y ghi nhận và đánh giá cao; ngày 28/8/2018, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Lễ công bố VAHIS. Để thống nhất sử dụng VAHIS trên toàn quốc, Bộ NN&PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp và chỉ đạo Sở NN&PTNT (Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thú y) và các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện:

1. Kể từ ngày 01/9/2018, thực hiện công tác báo cáo dịch bệnh động vật, bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ, giám sát các loại dịch bệnh động vật được nêu trong Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 31/5/2016 thông qua VAHIS;

2. Phân công cán bộ đầu mối chuyên trách việc báo cáo dịch bệnh thông qua VAHIS và giám sát việc triển khai thực hiện công tác báo cáo dịch bệnh động vật trên VAHIS.

3. Chủ động phối hợp với Cục Thú y để hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc sử dụng VAHIS; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung các tính năng của VAHIS nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn của địa phương.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Cục Thú y và các đơn vị trực thuộc Cục (để t/h);
– Cục Chăn nuôi (để t/h);
– Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
– Sở NN&PTNT các tỉnh, tp (để t/h);
– Chi cục Thú y/CN&TY các tỉnh, tp (để t/h);
– Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Vũ Văn Tám

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788