CÔNG VĂN 742/LĐTBXH-ATLĐ NĂM 2019

CÔNG VĂN 742/LĐTBXH-ATLĐ NĂM 2019 VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 742/LĐTBXH-ATLĐ
V/v huấn luyện an toàn lao đng cho người lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín

Ngày 31/01/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 938/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Đại Tín đối với việc tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Điều kiện để doanh nghiệp tự huấn luyện và cấp thẻ an toàn lao động: Doanh nghiệp được tự huấn luyện và cấp thẻ an toàn lao động thực hiện theo quy định tại khoản 11 và 14 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động thì người sử dụng lao động cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu.

Việc quản lý, sát hạch về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/ 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Về cơ sở để xác định doanh nghiệp tự huấn luyện chưa nhận được thông báo không đủ điều kiện để huấn luyện từ cơ quan có thẩm quyền: Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ đã được sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ. Trường hợp hết thời hạn 25 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền không có thông báo thì có thể xác định trên các giấy tờ nộp hồ sơ và thông tin từ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

3. Về kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của thẻ an toàn lao động: Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày, 15/5/2016 của Chính phủ thì người sử dụng lao động cấp thẻ an toàn lao động cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp Nhà thầu thuê đơn vị có chức năng hoạt động huấn luyện an toàn lao động để huấn luyện cho nhóm 3 và cung cấp Quyết định công nhận kết quả là đúng quy định của pháp luật. Cơ sở kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ là dựa trên các quy định của pháp luật.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu cập nhật quy định của pháp luật và thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đúng theo quy định của pháp luật./.

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ 
trưởng (để báo cáo);
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– VP Chính phủ;
– Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam;
– Vụ ĐMDN, VPCP;
– Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788