Công văn số 1156/KCB-QLCL&CĐT

CÔNG VĂN 1156/KCB-QLCL&CĐT NĂM 2020 VỀ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC SÀNG LỌC, PHÂN LUỒNG, KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN DO CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN HÀNH.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1156/KCB-QLCL&CĐT
V/v kiểm điểm công tác sàng lọc, phân luồng, KSNK và điều dưỡng tại các bệnh viện

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường Đại học;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và quyền Bộ trưởng, Bộ Y tế đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn. Trong tuần vừa qua, Đoàn số 1 đã kiểm tra một số bệnh viện tại TP. Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh. Kết quả Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa đạt mức an toàn; Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Thận Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội xếp loại an toàn ở mức thấp; Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc, Bắc Ninh xếp loại chưa an toàn. Tiểu ban Điều trị, BCĐQG có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban giám đốc các bệnh viện nêu trên tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác phòng, chống dịch; kiểm điểm một số bộ phận:

– Bộ phận tổ chức sàng lọc, phân luồng chưa khoa học, chưa đúng hướng dẫn của BCĐQG (Công văn 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020). Ngày thứ 7, chủ nhật buông lỏng công tác sàng lọc.

– Phê bình Trưởng khoa khám bệnh và Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn các bệnh viện; giao Ban giám đốc xem xét tạm đình chỉ công tác Trưởng khoa để khắc phục và cải tiến, bảo đảm chất lượng các hoạt động trên.

– Phê bình công tác điều dưỡng, chăm sóc toàn diện tại khoa Hồi sức tích cực; khoảng cách giữa các giường bệnh không bảo đảm, việc sắp xếp người bệnh nam và nữ không hợp lý.

– Đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh tạm dừng hoạt động nhận bệnh nhân mới của Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc để khắc phục toàn diện các nội dung chưa đạt theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn.

Đề nghị Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành và bệnh viện tiếp tục triển khai đánh giá đúng thực chất theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn, chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương khắc phục ngay các vấn đề tồn tại, thực hiện nghiêm Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia và lãnh đạo Bộ Y tế; báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) theo quy định./.

 

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
– Q. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
– Vụ KGVX VPCP, Vụ VĐXH QH (để b/c);
– Các Vụ, Cục trực thuộc Bộ;
– Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;
– Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Phó Trưởng Tiểu ban điều trị
Ban chỉ đạo quốc gia phòng
chống dịch COVID-19

Lương Ngọc Khuê

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788