Công văn số 3380/TCT-KK

CÔNG VĂN SỐ 3380/TCT-KK VỀ GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3380/TCT-KK
V/v giải quyết vướng mắc của người nộp thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được 02 đơn phản ánh kiến nghị qua Cổng dịch vụ công quốc gia của độc giả: Nguyễn Quốc Thiên về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính thuế, cụ thể:

– Đơn phản ánh kiến nghị số: PAKN.20200801.0015 ngày 03/08/2020 (phô tô gửi kèm theo): phản ánh về việc Chi cục Thuế quận Thủ Đức chậm giải quyết đối với phản ánh tại đơn phản ánh kiến nghị số: PAKN.20200524.0009 ngày 25/05/2020 (Đơn phản ánh này Tổng cục Thuế đã có Phiếu chuyển số 474/PC-TCT ngày 26/05/2020 gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có Phiếu chuyển số 529/PC-CT ngày 09/06/2020 gửi Chi cục Thuế quận Thủ Đức để giải quyết theo quy định).

– Đơn phản ánh kiến nghị số: PAKN.20200801.0010 ngày 03/08/2020 (phô tô gửi kèm theo): phản ánh về việc Chi cục Thuế quận Thủ Đức hướng dẫn thủ tục về thuế không đúng quy định.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận Thủ Đức khẩn trương giải quyết 02 phản ánh kiến nghị nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) trước ngày 20/08/2020.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để b/c);
– Website TCT;
– Lưu: VT, KK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Lê Thị Duyên Hải

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788