Công văn12257/VPCP-NN

CÔNG VĂN 12257/VPCP-NN NĂM 2017 VỀ BÁO CÁO GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2014-2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12257/VPCP-NN
V/v báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

Về đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại Công văn số 271/BC-ĐĐBQH ngày 17 tháng 10 năm 2017 về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trả lời những kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nêu tại công văn trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg;
 Bộ Tư pháp;
– UBND tỉnh B
ến Tre;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ PL, TH, QHĐP;
 TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NN (3
b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Cao Lục

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788