Điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục

Giáo dục mầm non tư thục là một loại hình giáo dục mầm non tư thục. Mô hình này được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật. Một số điều kiện cơ bản cần phải được đáp ứng để mở một trường mẫu giáo tư nhân. Vậy điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục là gì? Dưới đây chúng ta hãy tìm hiểu thêm về các điều kiện của trường mầm non tư nhân.

Cơ sở pháp lý quy định điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục

Mở trường mẫu giáo là toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập và hoạt động hợp pháp của trường mẫu giáo.
Giáo dục mầm non là một mức độ giáo dục rất quan trọng trong sự nghiệp của một người tăng trưởng. Nói chuyện rất quan trọng vì trình độ học vấn này được coi là điểm khởi đầu, tạo ra một trung tâm cho sự hình thành và phát triển của trẻ nhỏ. Trẻ em mẫu giáo cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và hướng dẫn trong một môi trường tiêu chuẩn để thúc đẩy sự phát triển tâm lý, nhận thức và thể chất của chúng.
Nhà nước coi trọng việc xây dựng và vận hành mô hình giáo dục mầm non tư thục và tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình giáo dục mầm non tư thục. Đây là một trong những chủ trương, chính sách xã hội hóa giáo dục của nước ta.
Nhà nước cho phép người dân tham gia vào giáo dục mầm non và quản lý chặt chẽ hoạt động của mô hình giáo dục mầm non tư thục.
Hệ thống pháp luật bao gồm luật, nghị định và thông tư quy định các điều kiện mở trường mầm non tư thục. Cụ thể:
Luật Giáo dục – Luật số 43/2019/QH14;
Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục;
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;
Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.
Điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục

Điều kiện cụ thể để mở một trường mẫu giáo tư thục

Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục

Như sau:
 • Có một dự án thành lập một trường mẫu giáo tư nhân. Các mục tự trả tiền bao gồm những điều sau đây:
 • Tên và địa chỉ của trường mẫu giáo;
 • Mục tiêu mở trường mẫu giáo tư thục;
 • Cơ cấu tổ chức: Trong cơ cấu tổ chức, những điều cơ bản cần được thể hiện là: tổng số giáo viên, nhân viên dự kiến:… con người, chỉ định các vị trí, chẳng hạn như chủ sở hữu trường học; Giáo viên lớp học (số lượng, trình độ); nhân viên. Quy định rõ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.
 • Cơ chế hoạt động: Xác định rõ quy mô phát triển, chất lượng giáo dục
 • Điều kiện tiên quyết để xây dựng: đội ngũ đào tạo; cơ sở vật chất và thiết bị

Điều kiện về quản lý trường mầm non tư thục

 • Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các dự án xây dựng trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ phải được làm rõ:
 • Mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung giáo dục;
 • đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm xây dựng trường học;
 • Tổ chức bộ chế, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.
 • Trên đây là nội dung tư vấn cơ bản về điều kiện mở trường mầm non tư thục. Tuy nhiên, việc mở các trường mẫu giáo tư thục không chỉ đơn thuần là làm thủ tục. Sau khi hoàn thành thủ tục trường học, bạn phải nộp đơn xin giấy phép trường học.
 • Để có được giấy phép hoạt động, hội đồng thẩm định của cơ quan nhà nước sẽ tiến hành đánh giá thực tế để đánh giá các điều kiện cấp phép. Tại thời điểm này, các điều kiện để mở một trường mẫu giáo tư nhân cần phải đáp ứng các nội dung cụ thể, chẳng hạn như: Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; Điều kiện nhân sự: đội ngũ quản lý, giáo viên, chuyên gia. Nhân viên cần phải đáp ứng trình độ, kinh nghiệm, sức khỏe…
 • Tài liệu, chương trình giảng dạy, chương trình, công cụ giảng dạy …

Các điều kiện bổ sung mới

Theo Điều 8 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm non, việc điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục sau đây:
 • Có dự án xây dựng trường học, trường mầm non đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
 • Dự án xây dựng trường học, trường mầm non phải làm rõ các nội dung

Các nội dung chính

 • Về mục tiêu giáo dục: Theo quy định tại Điều 22 Luật Giáo dục, mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
 • Về trách nhiệm, quyền hạn của trường mầm non: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Văn bản số 05/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; xây dựng kế hoạch chăm sóc, chăm sóc, giáo dục phù hợp với kế hoạch, nhiệm vụ, điều kiện của từng vùng miền.
 • Về chương trình, nội dung giáo dục: Tuân thủ chương trình giáo dục mầm non được ban hành cùng với Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT.
 • Đất đai, cơ sở vật chất và địa điểm đề xuất xây dựng trường học được thực hiện theo quy định tại Chương IV Của Văn bản tổng hợp số 05/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ mầm non.

Các nội dung phụ

 • Về nguồn lực và tài chính: Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
 • Có sơ đồ tổ chức thể chế (nếu có) bao gồm các bộ phận hội đồng quản trị; bảng điều khiển; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đội ngũ chuyên nghiệp, đội ngũ văn phòng, tổ chức quần chúng, lớp học. (Hiệu trưởng phải đáp ứng các điều kiện sau: Có bằng trung cấp sư phạm mầm non và có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong lĩnh vực giáo dục mầm non.) Ngoài ra, hiệu trưởng phải hoàn thành chương trình đào tạo quản lý. quản lý; có uy tín về chính trị, đạo đức, lối sống, phẩm chất nghề nghiệp, phẩm chất nghề nghiệp; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, trường mầm non, có sức khỏe tốt. )
 • Có định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non.

>>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục>>>>

Quyết định công nhận hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

Sau khi nhận được quyết định thành lập trường mầm non của Ủy ban nhân dân cấp huyện, việc tiếp theo cần làm là nộp đơn xin quyết định công nhận hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường mầm non đó.
Các trường mầm non phải thực sự đi vào hoạt động, cơ quan quản lý không thể thiếu hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Nếu bạn không có phó hiệu trưởng ở giai đoạn này, nhà trường phải có một ở giai đoạn này.
Được công nhận là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non phải đáp ứng các chuyên môn. Dựa vào điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục đã được nêu rõ trong bài viết.

Các điều kiện chuyên môn

 • Có bằng tốt nghiệp giáo dục mầm non (trung cấp chuyên nghiệp trở lên);
 • Có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục;
 • Đã công tác từ 05 năm trở lên (hiệu trưởng) và 03 năm trở lên (Phó Hiệu trưởng) và có văn bản chứng minh nội dung này. Đối với các trường mẫu giáo tư thục, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng thường còn trẻ và không có đủ thời gian để làm việc. Trong trường hợp này, dựa trên ý kiến chuyên môn của các phòng giáo dục, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của bạn vẫn sẽ được công nhận, nhưng chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức để nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ quản lý.
Để làm thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, bao gồm:
 • Đề nghị hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng;
 • Dự án xây dựng trường học;
 • Biên bản họp và quyết định của nhà đầu tư về việc lựa chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường;
 • Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

Hồ sơ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

 • Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao);
 • Giấy khai sinh;
 • Văn bằng giáo dục mầm non (trung cấp chuyên nghiệp trở lên);
 • Xác nhận bằng văn bản về kinh nghiệm làm việc của Hiệu trưởng (ít nhất 05 năm) và Phó Hiệu trưởng (ít nhất 03 năm) đã làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non trước đây;
 • Chứng chỉ quản lý chuyên môn giáo dục;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ (có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp đơn);
 • Hồ sơ do Ủy ban nhân dân xã, phường nơi thường trú xác nhận;
 • Hợp đồng lao động với nhà đầu tư (nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu

Chúng tôi đã xem xét ở trên, bạn sẽ thực hiện các thủ tục sau đây để công nhận hiệu trưởng và phó hiệu trưởng:
 • Nộp đơn xin công nhận hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thông thường bộ tài liệu này sẽ được nộp trực tiếp, khi làm thủ tục nhớ mang theo thư giới thiệu của công ty.
 • Sau khi kiểm tra tính toàn vẹn và hiệu lực của hồ sơ, chuyên gia sẽ cung cấp cho bạn một biên lai yêu cầu và đặt một cuộc hẹn để trả lại kết quả. Hồ sơ của bạn sẽ được chuyển đến một cơ quan chuyên môn, cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quyết định công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non.

Điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục

Trình tự, thủ tục thành lập trường mầm non

Theo Điều 10 Điều 10 Văn bản tổng hợp về ban hành Điều lệ các trường mầm non, trình tự,Điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục như sau:

Bước 1: Đơn vị, cá nhân mở trường mầm non tư thục lập hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn vị, cá nhân có đơn xin thành lập trường tư thục, trường mầm non, trường mầm non ghi rõ sự cần thiết phải thành lập; tên trường, trường mẫu giáo; địa điểm xây dựng văn phòng chung của trường hoặc trường mầm non để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 • Phương án thành lập trường, trường mầm non: Xác định tính thống nhất với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động của giáo viên, cán bộ hành chính; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, chương trình, giải pháp xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non qua các thời kỳ.
 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và khả thi. Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường học, trường mẫu giáo qua các thời kỳ;
 • Có văn bản chính sách giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất hoặc cho thuê nhà ở để xây dựng trường học, trường mầm non với thời hạn thuê dự kiến tối thiểu 05 (5 năm);

Bước 2

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan cho ý kiến về việc thẩm định hồ sơ và giám định thực tế theo nội dung và điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Điều 10 Của Điều lệ giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể và thiết kế sơ bộ (nếu có trường học) đối với công trình xây dựng được xây dựng trên đất thiết kế trường học, mẫu giáo hoặc công trình xây dựng (nếu có trường học) bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn giáo dục phù hợp với khu vực sử dụng để phục vụ công tác nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục;

Bước 3

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập trường mầm non thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục. Trường hợp không đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến những điều kiện và thủ tục để mở trường mầm non tư thục mới nhất năm 2021. Hãy liên hệ Luatvn.vn hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788