Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được luật quy định nội dung, kế hoạch, chương trình hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp ; tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quý khách có thắc mắc, cần hỗ trợ háy liên hệ với Luật VN để được giải đáp, tư vấn miễn phí số hotline/zalo: 0763387788 

Bao gồm các doanh nghiệp vi mô, doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp trung bình có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội không quá 200 người, đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
Tổng vốn không quá 100 tỷ đồng;
Tổng doanh thu của năm trước niền kề không quá 300 tỷ đồng.
Được xác định bởi lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng ; thương mại và dịch vụ.

doanh nghiep nho

 • Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp

Nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm:
Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước;
Tín dụng hỗ trợ, bảo lãnh của nhà nước;
Hỗ trợ từ miễn giảm thuế hoặc giảm thuế. Và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
Nguồn vốn pháp định từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

1. chính phủ quyết định các chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng vốn vay vừa và vừa ; khuyến khích tổ chức tín dụng vay vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2. doanh nghiệp vừa và nhỏ được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ phát triển kế hoạch sản xuất, kinh doanh khả thi, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng quản lý và minh bạch tài chính. Để cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng.
3. doanh nghiệp vừa và nhỏ được cấp tín dụng bảo lãnh tại các quỹ tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định tại điều 9 của luật này.

 • Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Là một quỹ tài chính ngoài ngân sách, hoạt động không phải vì lợi nhuận. Quỹ này thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các khoản bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên kế hoạch sản xuất và kinh doanh có tính khả thi hoặc khả thi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhỏ.

 • Hỗ trợ thuế và kế toán

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng có thời hạn: thuế suất và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Áp dụng thủ tục hành chính và chế độ kế toán đơn giản đối với doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

 • Hỗ trợ cho cơ sở sản xuất

Hiểu khó khăn trong việc thuê nhà sản xuất, kinh doanh, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ quỹ đất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thời gian hỗ trợ tối đa là 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.
Lưu ý: sự hỗ trợ của cơ sở sản xuất quy định tại điều này không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa và nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn nhà nước.

doanh nghiep nho 1

 • Hỗ trợ công nghệ ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, và các khu vực làm việc chung.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nghiên cứu, đổi mới, nâng cao, hoàn thiện, hoàn thiện, hoàn thiện công nghệ thông qua hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tham vấn, quản lý, bảo vệ, quản lý, bảo vệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
Lồng ấp, cơ sở kỹ thuật, khu vực công tác được hỗ trợ như sau:
Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Hỗ trợ mở rộng thị trường

Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cung ứng chuỗi sản phẩm tại việt nam được hỗ trợ: được hỗ trợ sau:
Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Doanh nghiệp vi mô và doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong việc lựa chọn nhà thầu phù hợp với luật đấu thầu.

 • Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Một doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ doanh nghiệp hộ gia đình sẽ được hỗ trợ nếu các điều kiện sau đây đáp ứng:
Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký và hoạt động theo luật;
Kinh doanh hộ gia đình đã tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh liên tục ít nhất 01 năm đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên.
Hỗ trợ nội dung bao gồm:
Tư vấn, hướng dẫn về đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh;
Miễn phí, lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin kinh doanh lần đầu;
Miễn đánh giá, phí, lệ phí giấy phép kinh doanh đầu tiên đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
Phí cấp giấy phép được miễn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Tư vấn miễn thuế và hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được
Miễn, giảm chi phí tham gia đào tạo, bồi dưỡng sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, dạy nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
Hỗ trợ các hoạt động đào tạo trực tiếp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

 • Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp được hỗ trợ khi:
Thơi gian hoạt động Không quá 05 năm;
Không có sự chào bán chứng khoán nào cho công ty cổ phần.
Nội dung hỗ trợ bao gồm:
Hỗ trợ ứng dụng công nghệ và chuyển giao;
Hỗ trợ sử dụng thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật;
Hỗ trợ tham gia vào các khu vực ấp trứng và các khu vực làm việc ; hướng dẫn kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;
Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về phát triển sản phẩm và xây dựng ; thu hút đầu tư ; tư vấn sở hữu trí tuệ ; làm thủ tục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng;
Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối các mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển sở hữu trí tuệ;

doanh nghiep nho 3

 • Quỹ phát triển kinh doanh

Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không cho lợi nhuận, thực hiện các chức năng sau đây
Các khoản vay và các nhà tài trợ khởi đầu mới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các cụm công nghiệp và các chuỗi giá trị;
Nhận và quản lý các khoản vay, trợ cấp, trợ cấp, đóng góp và ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 • Kiểm tra và giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức tài trợ, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung hỗ trợ và chương trình hỗ trợdoanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm:
Lựa chọn đối tượng hỗ trợ ; thực hiện trình tự, thủ tục hỗ trợ, nội dung;
Tuân thủ luật quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ
Việc tiết lộ thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định tại điều 29 của luật này.
Do đó, nhà nước đang tạo ra những khuyến khích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều cơ hội để phát triển, xây dựng một chính sách ưu đãi hơn cho ngành kinh doanh này.

Quý khách có thắc mắc, cần hỗ trợ háy liên hệ với Luật VN để được giải đáp, tư vấn miễn phí số hotline/zalo: 0763387788 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788