Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Hợp đồng tư vấn quản lý dự án là một trong những điều cần thiết nhất cho các chủ đầu tư dự án. Để có thể kiếm soát được dự án của mình cũng như sự minh bạch của mình dự án. Để biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa mời quý vị xem bài viết hướng dẫn sau đây của Luật Quốc Bảo

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Hop dong giuo viec
Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …../…./NĐ-CP ngày … tháng … năm …. của Chính phủ ….(ghi theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động).

 1. BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho hộ gia đình gồm (ghi họ tên từng người trong hộ):

…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: …………. cấp ngày …………………. tại ……………….

 1. BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: …………… cấp ngày ………….. tại …………………….

Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: ………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người lao động: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn hợp đồng

– Hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn ……….tháng.

Ngày bắt đầu làm việc: Từ ngày… tháng … năm…

– Thời gian thử việc (nếu có): từ ngày… tháng… năm…. đến ngày…. tháng … năm…

Điều 2. Công việc và địa điểm làm việc

– Địa điểm làm việc (ghi rõ địa chỉ nơi người lao động thực hiện công việc giúp việc gia đình): …………………………………………………………………

– Công việc phải làm (ghi rõ các công việc người lao động phải thực hiện hằng ngày ví dụ như: vệ sinh nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc trẻ em….):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, bổ sung khác

– Mức lương: …………………………………… đồng/tháng (hoặc tuần hoặc ngày hoặc giờ), trong đó chi phí ăn, ở của người lao động (nếu có): …………………….đồng.

– Các khoản phụ cấp, bổ sung (nếu có): …………………………………………………………………….

– Hình thức trả lương (tiền mặt/chuyển khoản): …………………………………………………………….

– Kỳ hạn trả lương: tiền lương được trả vào ngày/giờ …………….. hằng tháng/tuần/ngày.

– Khoản tiền bằng mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động trả cho người lao động cùng kỳ trả lương: …………… đồng.

– Chế độ nâng lương (ghi rõ thời gian, điều kiện và các trường hợp được nâng lương nếu có): …………………………………………………………………………………………………………….

– Thưởng (ghi rõ điều kiện và các trường hợp được thưởng, mức thưởng nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………..

– Tiền tàu xe về nơi cư trú của người lao động (ghi rõ các trường hợp được hỗ trợ tiền tàu xe về nơi cư trú, mức hỗ trợ): …………………………………………..

– Hỗ trợ học nghề, học văn hóa (nếu có)……………………………………………………………………

Điều 4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

– Thời giờ làm việc: ……………………………………………………………………………………………….

– Thời giờ người lao động được nghỉ liên tục trong ngày: ……………………………………………….

– Ngày nghỉ hằng tuần: …………………………………………………………………………………………..

– Ngày nghỉ hằng năm: …………………………………………………………………………………………..

– Ngày nghỉ lễ, tết: …………………………………………………………………………………………………

Điều 5. Điều kiện làm việc

– Trang bị bảo hộ lao động (nếu có): …………………………………………………………………………

– Chỗ ăn, ở của người lao động (đối với người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động ……………………………………………………………………………………………………………………………

– Các điều kiện khác: ……………………………………………………………………………………………..

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

 1. Quyền của người lao động:

– Về thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác; thưởng; tiền tàu xe về nơi cư trú theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………………………………….

– Về nghỉ ngơi; hỗ trợ học nghề, học văn hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………………………………………………………………..

– Về bố trí chỗ ăn, ở; trang bị bảo hộ lao động; bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………

 1. Nghĩa vụ của người lao động:

– Về hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động: …………………………………………………….

– Về thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng và phòng chống cháy nổ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, khu dân cư nơi cư trú: ………………………………………………..

– Về bồi thường cho người sử dụng lao động nếu làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên: …………………………………………………………..

– Về cung cấp tài liệu hợp pháp cho người sử dụng lao động để đăng ký tạm trú (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động nếu thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): ……………………………………………

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 1. Quyền của người sử dụng lao động:

– Về quản lý, điều hành người lao động thực hiện các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………………………………………

– Về bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên: …………………………………………………………………

 1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

– Về thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng: …………………………………………………………………………………………………………………

– Về bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động): …………………………………………………..

– Về đăng ký tạm trú cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): …………………………………………………………………………………………………..

– Về tạo điều kiện cho người lao động học nghề, học văn hóa: ……………………………………….

Điều 8. Kỷ luật lao động

– Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức khiển trách:

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức sa thải:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 9. Bồi thường thiệt hại (nếu có)

– Các trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động: …………………………………………………………………………………………………………………………

– Các trường hợp người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao động: …………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 10. Thỏa thuận khác (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 11. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……….. năm ……….

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(BÊN B)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(BÊN A)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (đối với người lao động dưới 18 tuổi)

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại (nếu có): ……………………………………………………………………………………………..

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ………… cấp ngày …………. tại …………………..

– Ký tên:

NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có):

– Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày …………… tại …………………

– Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại (nếu có): …………………………………………………………………………………………

– Ký tên:

Hướng dẫn viết Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Mẫu hợp đồng giảng dạy
Mẫu hợp đồng giảng dạy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số .//NĐ-CP ngày . tháng . năm  của Chính phủ (ghi theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động).

1 BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ông/bà: Phan Văn Luật

Đại diện cho hộ gia đình gồm (ghi họ tên từng người trong hộ): 

Vợ: Nguyễn Thị Giang

Con trai: Phan Văn Huân

Con gái: Phan Thị Hoài Phương

Địa chỉ nơi cư trú: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 076 338 7788 

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: . 1593587964 cấp ngày 12/9/2016 tại Kiêng Giang .

2 BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Ông/bà: Bùi Thị Huệ

Địa chỉ nơi cư trú: Tòa nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hòa

Điện thoại: 0778.738.886

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: . 3697564286 cấp ngày 13/7/2016 tại Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:  

Ông/bà: Đoàn Phùng Hưng

Mối quan hệ với người lao động: . chồng

Địa chỉ nơi cư trú: Tòa nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hòa

Điện thoại: 0778.738.123

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1 Thời hạn hợp đồng

– Hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn tháng.

Ngày bắt đầu làm việc: Từ ngày. tháng . năm.

– Thời gian thử việc (nếu có): từ ngày. tháng. năm đến ngày tháng . năm.

Điều 2 Công việc và địa điểm làm việc

– Địa điểm làm việc (ghi rõ địa chỉ nơi người lao động thực hiện công việc giúp việc gia đình): 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

– Công việc phải làm (ghi rõ các công việc người lao động phải thực hiện hằng ngày ví dụ như: vệ sinh nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc trẻ em):

 • trông nhà 
 • Dọn dẹp nhà cửa
 • Giặt giũ
 • Nấu cơm 
 • Trông con cho chủ nhà trong thời gian chủ đi vắng.

Điều 3 Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, bổ sung khác

– Mức lương: 4 000 000đồng/tháng (hoặc tuần hoặc ngày hoặc giờ), trong đó chi phí ăn, ở của người lao động (nếu có): .đồng.

– Các khoản phụ cấp, bổ sung (nếu có): .

– Hình thức trả lương (tiền mặt/chuyển khoản): tiền mặt

– Kỳ hạn trả lương: tiền lương được trả vào ngày 15 hàng tháng (giờ . hằng tháng/tuần/ngày).

– Khoản tiền bằng mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động trả cho người lao động cùng kỳ trả lương: 100000 đồng.

– Chế độ nâng lương (ghi rõ thời gian, điều kiện và các trường hợp được nâng lương nếu có):

– Thưởng (ghi rõ điều kiện và các trường hợp được thưởng, mức thưởng nếu có): .

– Tiền tàu xe về nơi cư trú của người lao động (ghi rõ các trường hợp được hỗ trợ tiền tàu xe về nơi cư trú, mức hỗ trợ): …………………………………………

– Hỗ trợ học nghề, học văn hóa (nếu có)

Điều 4 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

– Thời gian bắt đầu làm việc: 6h30 sáng (mỗi ngày)

– Thời giờ người lao động được nghỉ liên tục trong ngày: 3 tiếng

– Ngày nghỉ hằng tuần: chủ nhật

– Ngày nghỉ hằng năm: ngày 20 mỗi 4 tháng

– Ngày nghỉ lễ, tết: 3 ngày tết

Điều 5 Điều kiện làm việc

– Trang bị bảo hộ lao động (nếu có):

– Chỗ ăn, ở của người lao động (đối với người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động .

– Các điều kiện khác: .

Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của người lao động

 1. Quyền của người lao động:

– Về thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác; thưởng; tiền tàu xe về nơi cư trú theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động:

– Về nghỉ ngơi; hỗ trợ học nghề, học văn hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động:

– Về bố trí chỗ ăn, ở; trang bị bảo hộ lao động; bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: ……………………………

 1. Nghĩa vụ của người lao động:

– Về hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động: .

– Về thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng và phòng chống cháy nổ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, khu dân cư nơi cư trú:

– Về bồi thường cho người sử dụng lao động nếu làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên:

– Về cung cấp tài liệu hợp pháp cho người sử dụng lao động để đăng ký tạm trú (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động nếu thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): .

Điều 7 Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 1. Quyền của người sử dụng lao động:

– Về quản lý, điều hành người lao động thực hiện các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động: 

– Về bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên: .

 1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

– Về thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng: .

– Về bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động): 

– Về đăng ký tạm trú cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng lao động thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú): .

– Về tạo điều kiện cho người lao động học nghề, học văn hóa:

Điều 8 Kỷ luật lao động

– Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức khiển trách:

– Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức sa thải:

Điều 9 Bồi thường thiệt hại (nếu có)

– Các trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động:

– Các trường hợp người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao động:

Điều 10 Thỏa thuận khác (nếu có)

Điều 11 Điều khoản thi hành

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực từ ngày . tháng . năm

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(BÊN B)

Bùi Thị Huệ

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(BÊN A)

Phan Văn Luật

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (đối với người lao động dưới 18 tuổi)

– Họ tên: 

– Địa chỉ nơi cư trú:

– Điện thoại (nếu có): .

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: ………… cấp ngày …………. tại .

– Ký tên:

NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có):

– Họ tên: .

– Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày …………… tại .

– Địa chỉ nơi cư trú:

– Số điện thoại (nếu có):

– Ký tên:

 

Nguồn: 145/2020/NĐ-CP

Bài viết trên đây của Luật Quốc Bảo đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn điền Hợp đồng lao động giúp việc gia đình . Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Quý khách có thể tham khảo thêm.

Hợp đồng lao độngMẫu hợp đồng lao độngHợp đồng lao đông mẫu
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788