Hướng dẫn hạch toán tài khoản 142– Chi phí trả trước ngắn hạn

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

Tài Khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn được sử dụng để ghi nhận các chi phí thực tế phát sinh nhưng chưa bao gồm trong chi phí sản xuất kinh doanh của giai đoạn phát sinh và chuyển các chi phí này sang chi phí. sản xuất, kinh doanh các kỳ kế toán tiếp theo trong năm tài chính hoặc chu kỳ kinh doanh.

I- Kết cấu  và nội dung tài khoản 142 – chi phí trả trước

Bên Nợ : Chi phí trả trước ngắn hạn thực tế.

Bên có : Chi phí trả trước ngắn hạn đã bao gồm trong chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Số dư nợ: Chi phí trả trước ngắn hạn chưa bao gồm trong chi phí sản xuất kinh doanh.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 142
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 142

II – Phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế

Khi phát sinh chi phí trả trước ngắn hạn liên quan đến nhiều kỳ kế toán trong năm tài chính được khấu hao dần:

a) Đối với chi phí trả trước ngắn hạn cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp tín dụng thì ghi các tài khoản sau:

Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

b) Đối với chi phí trả trước ngắn hạn để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT thì ghi các tài khoản sau:

Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn (Tổng giá trị thanh toán)

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 141 – Tạm ứng

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Trường hợp cho thuê tài sản cố định là hợp đồng thuê hoạt động (văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng,…), khi doanh nghiệp trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế toán trong năm tài chính:

  – Trường hợp tài sản cố định cho thuê được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì ghi các tài khoản sau:

Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn (Giá thuê chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu có)

Có các TK 111,112,…..

– Trường hợp tài sản cố định cho thuê được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT thì ghi các tài khoản sau:

  Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn (Tổng giá thanh toán)

Có TK 111, 112,….

Định kỳ, tiến hành tính phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

        Có TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn.

>>PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THUẾ GTGT HÀNG THÁNG/ QUÝ<<

Đối với công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm phải phân bổ nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm:

– Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

       Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Định kỳ (hàng tháng, hàng quý) phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu chí hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí được phân bổ trong từng giai đoạn trong năm có thể là thời điểm sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà các công cụ, công cụ được sử dụng để kinh doanh trong từng kỳ kế toán. Khi phân bổ, ghi:

Nợ các TK 154, 642,…

Có TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn.

Trường hợp chi phí trả trước ngắn hạn là chi phí sửa chữa tài sản cố định một lần thực tế quá lớn thì phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ kế toán trong năm tài chính, khi hoàn thành việc sửa chữa tài sản cố định thì ghi các tài khoản sau:

Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

        Có TK 241 – XDCB dở dang (2413) .

Tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong các kỳ kế toán, ghi:

         Nợ TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

         Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

         Có TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn.

Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như đàm phán, ký kết hợp đồng…, ghi:

   Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

      Có các TK 111, 112,….

Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

            Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính

             Có TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn (Kết chuyển chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính phát sinh trước khi nhận TSCĐ thuê)

           Có các TK 111, 112,…. (Số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát sinh khi nhận tài sản thuê tài chính).

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 142
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 142

Trường hợp doanh nghiệp trả trước lãi tiền vay cho bên cho vay được tính vào chi phí trả trước ngắn hạn, ghi:

    Nợ TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

          Có các TK 111, 112…

   – Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ, ghi:

    Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Nếu chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD)

    Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu chi phí đi vay được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang)

    Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Nếu chi phí đi vay được vốn hoá tính vào giá trị tài sản sản xuất dở dang)

           Có TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề chưa được trả lời, cần thêm lời khuyên về thông tin pháp lý hoặc dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn hãy liên hệ ngay hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn nhiệt tình và chuyên nghiệp nhất

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788