Hướng dẫn hạch toán tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

Tài khoản 214 – Khấu hao tài sản cố định được sử dụng để ghi nhận mức tăng, giảm khấu hao, khấu hao lũy kế của các loại tài sản, bất động sản đầu tư và tăng, giảm khấu hao. hao mòn tài sản cố định khác, bất động sản đầu tư.

I – Hướng dẫn hạch toán tài khoản 214 Cơ cấu và nội dung tài khoản – Trích khấu hao tài sản cố định

Bên nợ:

Giá trị khấu hao tài sản cố định, tài sản đầu tư giảm do thanh lý, bán, chuyển nhượng tài sản cố định, tài sản đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác, góp vốn liên doanh.

 Bên có:

Giá trị khấu hao của tài sản cố định và tài sản đầu tư tăng do khấu hao tài sản cố định và tài sản đầu tư.

Chi phí kế toán và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí kế toán và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Số dư bên ghi nợ:

Khấu hao lũy kế tài sản cố định và tài sản đầu tư hiện có trong đơn vị.

Tài khoản 214 – Trích khấu hao tài sản cố định, có 4 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2141 – Trích khấu hao tài sản cố định hữu hình: Ghi nhận giá trị khấu hao của tài sản cố định hữu hình trong quá trình sử dụng do khấu hao tài sản cố định và các khoản tăng, giảm khấu hao tài sản cố định hữu hình khác.

– Tài khoản 2142 – Trích khấu hao tài sản cố định cho thuê tài chính: Ghi giá trị khấu hao của tài sản cố định cho thuê tài chính trong quá trình sử dụng do trích khấu hao tài sản cố định cho thuê tài chính và các khoản tăng, giảm khấu hao tài sản cố định cho thuê tài chính. .

– Tài khoản 2143 – Trích khấu hao tài sản cố định vô hình: Ghi giá trị khấu hao của tài sản cố định vô hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao tài sản cố định vô hình và các khoản tăng, giảm khấu hao tài sản cố định vô hình khác.

– Tài khoản 2147 – Khấu hao tài sản đầu tư: Tài khoản này phản ánh giá trị khấu hao tài sản đầu tư trong quá trình nắm giữ, chờ tăng giá và cho thuê tài sản đầu tư của doanh nghiệp.

II – Phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế lớn

Định kỳ tính toán, khấu hao tài sản cố định vào sản xuất, kinh doanh và các chi phí khác, các tài khoản sau đây được ghi nhận:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi phí khấu hao)

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (trường hợp hạch toán tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý)

     Có TK 1214 – Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

>>>Tư vấn kế toán thuế năm 2021<<<

Định kỳ tính toán, khấu hao tài sản đầu tư được tổ chức để tăng giá hoặc đang cho thuê hoạt động thì ghi nhận các tài khoản sau đây:

Nợ TK 632 – Chi phí hàng hóa bán ra (Chi tiết chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư)

     Cró TK 214 – Khấu hao tài sản cố định (2147).

Trường hợp giảm tài sản cố định, tài sản đầu tư, đồng thời ghi nhận sự sụt giảm giá trị lịch sử của tài sản cố định, phải ghi nhận việc giảm giá trị khấu hao của tài sản cố định, tài sản đầu tư (Xem hướng dẫn tài khoản kế toán 211, 213, 217).

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 214
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 214

Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp có sự thay đổi về tỷ lệ khấu hao thì cần điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

– Trường hợp do thay đổi phương pháp trích khấu hao và thời điểm trích khấu hao tài sản cố định thì tỷ lệ khấu hao tài sản cố định tăng so với số tiền trích khấu hao trong năm. Chênh lệch khấu hao sẽ tăng thì ghi nhận các tài khoản sau:

Nợ TK 154, 642 (Chênh lệch khấu hao tăng lên)

     Có TK 214 – Trích khấu hao tài sản cố định (theo tài khoản cấp 2).

– Trường hợp do thay đổi phương pháp trích khấu hao và thời điểm trích khấu hao tài sản cố định thì tỷ lệ trích khấu hao tài sản cố định giảm so với số tiền trích khấu hao trong năm. Chênh lệch khấu hao sẽ tăng thì ghi nhận các tài khoản sau:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)

     Có các TK 154, 642 (Số chênh lệch khấu hao giảm)

Cuối kỳ kế toán, để tính khấu hao tài sản cố định đã đầu tư, mua bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ và sử dụng vào mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ thì ghi các tài khoản sau đây:

Nợ TK 3562 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định

Có TK 214 – Khấu hao tài sản cố định

Khi bán, thanh lý tài sản đầu tư, mua bằng quỹ phúc lợi sử dụng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi

Giảm kỷ lục tài sản cố định bán hoặc thanh lý:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Trích khấu hao tài sản cố định

Có TK 211 – Tài sản cố định (Chi phí gốc)

Khi thanh lý, bán tài sản cố định để đầu tư, mua bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ dùng cho nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ

Giảm kỷ lục tài sản cố định thanh lý, bán:

Nợ TK 3562 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hình thành tài sản cố định (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Khấu hao tài sản cố định (Giá trị khấu hao)

Có TK 211 – Tài sản cố định

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kế toán của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788