Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421– Lợi nhuận chưa phân phối

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối được sử dụng để ghi nhận kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và phân phối lợi nhuận hoặc xử lý thua lỗ của doanh nghiệp.

I – Cơ cấu và nội dung tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

Bên nợ:

– Số lỗ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khấu trừ thành lập quỹ doanh nghiệp;

– Cổ tức và lợi nhuận cho cổ đông, nhà đầu tư, các bên liên doanh;

– Bổ sung vốn kinh doanh;

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421

 Bên Có:

– Lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;

– Xử lý thua lỗ kinh doanh.

Tài khoản 421 có thể có số dư nợ hoặc số dư có.

Số dư bên ghi nợ: Số lỗ kinh doanh chưa được giải quyết.

Số dư tín dụng: Số tiền lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc năm trước.

    Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.

    Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.

– Tài khoản 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ năm nay.

>>Dịch vụ kế toán trọn gói quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh<<

II – Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển kết quả từ hoạt động kinh doanh

a) Trường hợp lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

     Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212).

b) Trường hợp lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212)

     Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Trong năm tài chính doanh nghiệp quyết định tạm trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

     Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả)

Cuối năm tài chính, kế toán xác định và ghi nhận số cổ tức của cổ phiếu ưu đãi phải trả cho các cổ đông có cổ phiếu ưu đãi, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

     Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

     Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).

Khi có quyết định hoặc thông báo xác định cổ tức và lợi nhuận vòn phải trả cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

     Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Khi chi tiền trả cổ tức và lợi nhuận cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

     Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).

Trong năm, khi tạm trích quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

     Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

     Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

– Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

 Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421

Căn cứ vào quyết định về Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối

     Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

Trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ghi :

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối chưa

Có TK 4111 – Vốn đầu tư chủ sở hữu ( Theo mệnh giá)

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần( số chênh lệch giữa giá phát hành lớn hơn mệnh giá)

Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có ( Lãi), ghi:

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ(Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

     Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

     Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

Trên đây Luatvn.vn Hạch toán tài khoản 421- Lợi nhuận chưa phân phối. Nếu Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kế toán của chúng tôi. Hãy liên hệ hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788