KẾ HOẠCH 05/KH-UBND VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mục lục

KẾ HOẠCH 05/KH-UBND VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/KH-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chương trình số 58/CTr-UBND ngày 14/3/2016 của UBND Thành phố về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của người lao động, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

2. Mục tiêu cụ thể

– Hàng năm trung bình giảm 5,0% tần suất tai nạn lao động chết người, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện…).

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể:

+ Trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp quận, huyện, thị xã và trong các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế; trên 90% số an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Trên 80% số làng nghề, trên 80% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

– Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu.

– Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện đo quan trắc môi trường lao động.

– Bình quân hàng năm giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; đảm bảo trên 80% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp.

– Tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

– 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

– 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

– 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập được mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

– Nâng cao năng lực và hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

– Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về công tác An toàn, vệ sinh lao động cho Ban Chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động các quận, huyện, thị xã và cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

2. Nâng cao nghiệp vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc

– Triển khai các biện pháp phòng, chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến, thường gặp trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp.

– Tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nghiệp vụ quan trắc môi trường lao động, đánh giá các yếu tố có hại trong lao động.

– Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

3. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động

– Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động.

– Nâng cao hiệu quả các phong trào quần chúng làm công tác An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

4. Triển khai các nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

b) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã.

c) Các hoạt động cụ thể:

– Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác An toàn, vệ sinh lao động của các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

– Cử cán bộ tham gia các chương trình, lớp tập huấn về An toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức và đi học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn trong việc tổ chức triển khai nhân rộng mô hình quản lý về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Triển khai các hoạt động kiểm tra về công tác An toàn, vệ sinh lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự án 2: Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn

a) Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân thành phố Hà Nội

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

c) Các hoạt động cụ thể:

– Tổ chức tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động tới cán bộ hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp và các làng nghề trên địa bàn Thành phố.

– Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Luật An toàn, vệ sinh lao động tới cán bộ, hội viên nông dân nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động cho hội viên nông dân.

– Phối hợp tổ chức các lớp huấn luyện về công tác An toàn, vệ sinh lao động hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo vệ sinh trong lao động, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đặc biệt là trong các ngành nghề truyền thống.

Dự án 3: Nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ

a) Cơ quan chủ trì: Liên minh HTX thành phố Hà Nội

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

c) Các hoạt động chủ yếu

– Tổ chức khảo sát đánh giá tác động môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại các Hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, huấn luyện thực hành về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Dự án 4: Phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động

a) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động và Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã.

c) Các hoạt động cụ thể

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc thông qua các lớp tập huấn và làm tốt công tác tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động các biện pháp chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động để phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp.

– Tổ chức giao ban mạng lưới y tế doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động tại các quận, huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Long Biên, Gia Lâm, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Nam Từ Liêm.

Dự án 5: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố về công tác an toàn, vệ sinh lao động

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

b) Cơ quan phối hợp: Các Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và Hà Nội; Sở Y tế; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

c) Các hoạt động cụ thể

– Tổ chức tuyên truyền:

+ Phối hợp cơ quan Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương và Hà Nội xây dựng các phóng sự, chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, tuyên truyền, cảnh báo những nguy cơ mất an toàn và cháy, nổ để mọi người biết cách phòng tránh; đưa tin, bài động viên những tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời, phê phán các đơn vị, doanh nghiệp làm chưa tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động có nhiều vi phạm để xảy ra tai nạn lao động hoặc cháy, nổ.

+ Phối hợp Báo Lao động Thủ đô viết bài tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; cung cấp thông tin, phổ biến, giải đáp pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

+ In, phát hành tờ rơi, Luật An toàn, vệ sinh lao động tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Huấn luyện, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động của một số tổng công ty và các cụm, khu công nghiệp; Tổ chức các lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tự do trên địa bàn Thành phố.

– Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố năm 2020.

– Thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất nạn nhân, gia đình nạn nhân bị chết, bị thương do tai nạn lao động, cháy, nổ trên địa bàn Thành phố (đối với những trường hợp đặc biệt khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố).

Dự án 6: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

a) Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và Hà Nội.

c) Các hoạt động cụ thể:

– Tổ chức hội thảo về trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác An toàn, vệ sinh lao động và tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

– Tuyên truyền, tập huấn Công tác AT, VSLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

– In tài liệu tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Tổ chức tư vấn các kiến thức pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

– Phát động phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở.

d) Hoạt động quản lý, giám sát

– Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện, triển khai Chương trình Quốc gia AT, VSLĐ của Thành phố đối với các đơn vị tham gia Dự án.

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ, tổng kết công tác AT, VSLĐ của Thành phố hàng năm.

5. Cơ chế quản lý, thực hiện, thông tin, báo cáo

– Phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã, trong đó có sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động.

– UBND Thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tham gia Dự án trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện đảm bảo đúng nội dung và tiến độ.

– Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có Dự án chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, thực hiện các nội dung của Dự án đảm bảo thanh quyết toán đầy đủ, đúng quy định pháp luật và Thành phố.

– Chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo 6 tháng trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 và báo cáo năm trước ngày 25 tháng 12 năm 2020 gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

– Cơ chế lồng ghép: Chương trình, kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố được lồng ghép với chương trình Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Chương trình phòng chống tai nạn thương tích của Thành phố và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố từ nguồn ngân sách Thành phố, ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp ngân sách hiện hành và ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực)

– Tham mưu UBND Thành phố về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo nội dung, chương trình được phê duyệt.

– Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố năm 2020.

– Phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và Hà Nội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động các Sở, Ban, ngành, quận, huyện, thị xã và đơn vị, doanh nghiệp.

– Tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị và in ấn tài liệu, tờ rơi… cấp phát cho các quận, huyện, thị xã, đơn vị, doanh nghiệp phục vụ công tác tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

– Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động của UBND Thành phố và tiến độ giải ngân các dự án, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

– Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá công tác triển khai thực hiện Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động của UBND Thành phố, đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân có nhiều vi phạm để xảy ra tai nạn lao động.

2. Sở Y tế

– Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội tổ chức, triển khai hiệu quả Dự án.

– Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các hệ thống thông tin đại chúng về phòng, chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tới các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, đặc biệt quan tâm người lao động làm việc trong các bộ phận, doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 của Thành phố; phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình, dự án.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

– Chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành tổ chức triển khai, thực hiện tốt phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” tại các cơ quan, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Triển khai hiệu quả dự án, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức của tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn Thành phố về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

5. Hội Nông dân thành phố Hà Nội

Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Dự án để nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn.

6. Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội

Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức, triển khai hiệu quả Dự án để nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung chi tiết, cụ thể của từng Dự án trong Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch.

– Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý.

– Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người quản lý, người trực tiếp làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

– Định kỳ báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tiến độ thực hiện kế hoạch của đơn vị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

8. UBND các quận, huyện, thị xã

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương trên cơ sở kế hoạch của UBND Thành phố để xây dựng kế hoạch, nội dung các hoạt động công tác an toàn, vệ sinh lao động của địa phương.

– Chủ động phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố.

– Định kỳ báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tiến độ thực hiện kế hoạch của đơn vị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

9. Các cơ quan Báo của Thành phố, Đài PT-TH Hà Nội

Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động về công tác an toàn, vệ sinh lao động và biểu dương, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; đồng thời, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật lao động để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người.

UBND Thành phố đề nghị các đoàn thể, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời với Sở Lao động Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) để giải quyết./.

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Nơi nhận:
– Chủ tịch UBND Thành phố; (đ b.cáo)
– Phó Chủ tịch UBND Thành ph
; Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn th
 Thành phố;
– UBND các quận, huyện, thị x
ã;
– Các Tổng công ty của Hà Nội;
– Các Báo: Hà Nội mới; Kinh tế đô thị; Lao động Thủ đô; Đài PT-TH Hà Nội;
– VPUB: CVP, các PCVP; Phòng KGVX, KT, TKBT;
– Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788