Cách hạch toán kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ

Hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ mang đặc trưng của ngành dịch vụ đặc biệt. Đó là việc công ty chấp nhận rủi ro và thu phí của người được bảo hiểm. Để nhận trách nhiệm bồi thường hay trả tiền cho người được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Cách hạch toán kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ cũng có những khác biệt riêng. Luatvn.vn hướng dẫn cách hạch toán kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ theo quy định sau:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm

Phương pháp hạch toán kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ

Khoản 4 Điều 4 Thông tư 199/2014/TT-BTC kế toán áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp tái bảo hiểm quy định về phương pháp hạch toán kế toán bảo hiểm nhân thọ như sau:

  a) Khi phát sinh các khoản phí bảo hiểm gốc phải thu của các đối tượng như thu trực tiếp của khách hàng là bên mua bảo hiểm, hoặc đại lý bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc ghi:

   Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1311)

   Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 5111)

 b) Khi doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc thu được tiền phí bảo hiểm gốc, ghi:

   Nợ các TK 111, 112

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1311).

 c) Khi phát sinh các khoản phải thu ghi giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc như thu đòi bồi thường của bên nhận tái, kế toán doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc, ghi:

   Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1311- Phải thu hoạt động bảo hiểm gốc – chi tiết phải thu bồi thường của bên nhận tái bảo hiểm)

   Có TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (TK 62411)

Kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ
Kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ

 d) Khi doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc thu được tiền các khoản phải thu như thu bồi thường của bên nhận tái bảo hiểm, ghi:

   Nợ các TK 111, 112

   Có TK 131- Phải thu của khách hàng (TK 1311 – Phải thu hoạt động bảo hiểm gốc – chi tiết phải thu bồi thường của bên nhận tái bảo hiểm)

   đ) Khi phát sinh các khoản phí nhận tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm ghi:

   Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1312)

   Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 5112) (Số tiền phí nhận tái bảo hiểm phải thu).

   Đồng thời xác định và phản ánh hoa hồng nhận tái bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm và ghi giảm phí nhận tái bảo hiểm phải thu, ghi:

   Nợ TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm (TK 62422)

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1312) (Chi tiết hoa hồng nhận tái bảo hiểm phải trả).

 e) Khi doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nhận được số tiền phí nhận tái bảo hiểm phải thu sau khi trừ (-) hoa hồng nhận tái bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi:

   Nợ các TK 111, 112… (Số tiền thực nhận từ doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm)

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1312).

 g) Khi doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm phát sinh các khoản phải thu ghi giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm như thu đòi bồi thường của bên nhận tái bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm ghi:

   Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1313 – Phải thu hoạt động nhượng tái bảo hiểm – chi tiết phải thu bồi thường của bên nhận tái bảo hiểm)

   Có TK 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác

Kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ
Kế toán công ty bảo hiểm nhân thọ

 h) Khi doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm nhận được tiền của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm về các khoản phải thu, ghi:

   Nợ các TK 111, 112

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1313).

 i) Khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh các khoản phải thu khác của khách hàng như thu về cung cấp các dịch vụ đại lý giám định, xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng, ghi:

   Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1318)

   Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118)

   Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311) (nếu có).

 k) Khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhận được tiền của khách hàng về các khoản phải thu về cung cấp các dịch vụ đại lý giám định, xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng, ghi:

   Nợ các TK 111, 112

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (TK 1318).

 l) Trường hợp thanh toán bù trừ các khoản phải thu, phải trả của cùng một đối tượng, ghi:

   Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Quý khách có nhu cầu cần thành lập công ty/doanh nghiệp, thuê dịch kế toán thuế trọn gói cho công ty bảo hiểm nhân thọ. Hãy lựa chọn dịch vụ của Luatvn.vn. Quý khách hàng yên tâm vì không phải đi lại, chờ đợi. Nhân viên của chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi  Luatvn.vn – Hotline/Zalo: 076. 338. 7788 để được tư vấn miễn phí.

Contact Me on Zalo

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá