Có các loại hình trung tâm ngoại ngữ nào?

Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Theo đó, Bộ Giáo dục – đào tạo khẳng định trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ … Đọc tiếp Có các loại hình trung tâm ngoại ngữ nào?