Lưu ý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tư cách pháp lý, có sự tham gia của một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức góp vốn cùng nhau và xây dựng công ty. Trong quá trình hình thành và phát triển kinh doanh, cần có một cá nhân trong giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước. Trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Cá nhân này được gọi là ” đại diện pháp lý của doanh nghiệp “. Nên đại diện pháp lý của doanh nghiệp cần chú ý đến những vấn đề, trách nhiệm và quyền hạn của họ. Thông qua bài viết này, luật này muốn khuyên khách hàng của chúng tôi về nội dung nêu trên.

Thành lập công ty chế xuất
Thành lập công ty chế xuất

Đầu tiên, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Trong điều 14 luật doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm sau đây
Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp ; không sử dụng thông tin, biết – cách doanh nghiệp, không lạm dụng vị trí, vị trí và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tự lợi ích hoặc lợi ích của các tổ chức hoặc cá nhân khác;
Thông báo kịp thời, chính xác và chính xác cho doanh nghiệp đó và người đại diện của họ có quyền sở hữu hoặc có phần vốn góp hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp khác.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ trên.

Thứ hai, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nắm giữ chức danh giám đốc hoặc tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau đây:
Tổ chức thực hiện nghị quyết của chủ tịch công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị;
Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty;
Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác;
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm vị trí quản lý trong công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị;
Ký hợp đồng thay mặt công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, hội đồng quản trị;
Đề xuất kế hoạch cơ cấu tổ chức công ty;
Gửi báo cáo tài chính hàng năm cho chủ tịch công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị;
Đề xuất kế hoạch sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

Tuyển dụng lao động;
Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong điều lệ công ty, hợp đồng lao động do người đại diện theo pháp luật ký với chủ tịch công ty, ký với công ty theo nghị quyết của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của từng loại doanh nghiệp, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc hoặc tổng giám đốc. Đối với các vị trí đồng thời, ngoài các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật giữ chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc, những người này cũng có quyền và nghĩa vụ của chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành phố. Các thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng thành viên bầu, hội đồng quản trị, họ có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau đây
Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị;
Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp hội đồng quản trị, hội đồng quản trị;
Triệu tập và chủ trì các cuộc họp hội đồng thành viên, hội đồng quản trị;
Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;
Thay mặt hội đồng thành viên, hội đồng quản trị ký các nghị quyết của hội đồng thành viên và hội đồng quản trị;
Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty.

Thành lập công ty xuất khẩu nông sản
Thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Thứ ba, cá nhân bị hạn chế không được phép hành động như đại diện hợp pháp của nhiều doanh nghiệp

Luật hiện hành về doanh nghiệp không có quy định cấm người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp trừ trường hợp sau đây
Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, nhưng trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không báo cáo thuế, không thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp không hoạt động nhưng không làm thủ tục thông báo. Làm việc với tổ chức đăng ký kinh doanh và đào mương.
Hiện nay, sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin đến cơ quan thuế yêu cầu mã số thuế cho doanh nghiệp. Khi tổng cục thuế tiến hành tìm kiếm theo thông tin xác định cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế, không thể hình thành công ty mới và cơ quan thuế từ chối cấp mã số thuế cho doanh nghiệp.

Thứ tư, một số ghi chú khác về đại diện pháp lý.

Lưu ý về cư trú: doanh nghiệp phải đảm bảo rằng họ luôn có ít nhất một người đại diện hợp pháp cư trú tại việt nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại việt nam và ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh từ việt nam. Nam. Nếu thời hạn ủy quyền hết hạn nhưng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trở lại việt nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền sẽ tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong phạm vi ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trả lại công việc hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm người khác. Hành động như đại diện pháp lý của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp chỉ có một đại diện pháp lý và người này vắng mặt trong quá 30 ngày không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, nếu bị thiếu, bị kết án phạt tù, chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, nếu thành viên cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty, thì bị phạt tù, trốn khỏi cư trú, trốn tránh hoặc bị tước quyền hành nghề của hội đồng quản trị.

Quý khách gặp khó khăn gì cần giải quyết hãy liên hệ với Luật VN để được tư vấn kịp thời hotline/zalo: 0763387788 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788