Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Mời Quý khách hàng tham khảo.

Luatvn.vn cùng với đội ngũ luật sư, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm tư vấn cho Quý khách hàng thông tin về điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng như cung cấp dịch vụ thực hiện thành lập công ty một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn
Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Căn cứ vào:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Điều lệ này thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày…….tháng. ……năm ….. tại…………

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY

1.1 Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN….

Tên bằng tiếng nước ngoài:………………………….. COMPANY LIMITED

Tên viết tắt:………………………………………………. CO .,LTD

1.2 Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:……………………………………..

1.3 Công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng Thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. HÌNH THỨC (Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn)

Công ty TNHH là Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, số lượng thành viên không vượt quá 50.

2.1 Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

2.3 Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 23, 24 và 25 của Điều lệ này.

2.3 Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.4 Công ty không được quyền phát hành cổ phần.

2.5 Công ty là một tổ chức kinh tế hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 3. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

– ……………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4. THÀNH VIÊN CÔNG TY

Công ty được thành lập bởi các thành viên sau:

4.1 Ông (bà):………………………… Giới tính:……. Dân tộc:………… Quốc tịch:……

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………….

Ngày cấp:……………………….. Nơi cấp: …………………… ……………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

4.2 Ông (bà):………………………… Giới tính: …… Dân tộc:………… Quốc tịch:……

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………….

Ngày cấp:……………………….. Nơi cấp: …………………… ……………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 5. VỐN

26.1 Vốn điều lệ của Công ty là đồng ( đồng Việt Nam).

26.2 Phần vốn góp và giá trị vốn góp của các thành viên:

TTTên thành viênPhần vốn gópTỷ lệHình thức góp vốn
1
2

ĐIỀU 6. SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

6.1 Khi góp đủ giá trị phần vốn góp, Thành viên được ghi vào sổ thành viên công ty;

6.2 Công ty lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

6.3 Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn?

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY

7.1 Thành viên Công ty có quyền:

a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty;

d) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

đ) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

e) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp;

g) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc [Tổng giám đốc] khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;

h) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng, cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

i) Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ [hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn], trừ trường hợp quy định tại điểm k khoản 7.1 Điều này, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên;

k) Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 75% vốn điều lệ [và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điểm i khoản 7.1 Điều này] thì các thành viên thiểu số hợp nhau lại đương nhiên có quyền như quy định tại điểm i khoản 7.1 Điều này;

l) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

7.2 Nghĩa vụ của thành viên Công ty:

a) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 23, 24, 25 và 27 của Điều lệ này.

b) Tuân thủ Điều lệ này.

c) Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên.

d) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

i. Vi phạm pháp luật;

ii. Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

iii. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn
Mẫu giấy điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY

ĐIỀU 8. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ĐIỀU 9. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN

ĐIỀU 10. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ĐIỀU 11. TRIỆU TẬP HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ĐIỀU 12. ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ĐIỀU 13. QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ĐIỀU 14. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ĐIỀU 15. THỦ TỤC THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐIỀU 16. GIÁM ĐỐC [TỔNG GIÁM ĐỐC]

ĐIỀU 17. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC [TỔNG GIÁM ĐỐC]

ĐIỀU 18. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIÁM ĐỐC [TỔNG GIÁM ĐỐC]

ĐIỀU 19. THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC [TỔNG GIÁM ĐỐC]

ĐIỀU 20. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ĐIỀU 21. BAN KIỂM SOÁT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 22. HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHẤP THUẬN

ĐIỀU 23. MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP

ĐIỀU 24. CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

ĐIỀU 25. XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

CHƯƠNG III

TÀI CHÍNH

ĐIỀU 26. THỰC HIỆN GÓP VỐN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

ĐIỀU 27. TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 28. QUYẾT TOÁN VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

ĐIỀU 29. THU HỒI PHẦN VỐN GÓP ĐÃ HOÀN TRẢ HOẶC LỢI NHUẬN ĐÃ CHIA

CHƯƠNG IV

GIẢI THỂ, PHÁ SẢN VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

ĐIỀU 30. GIẢI THỂ

ĐIỀU 31. THỦ TỤC GIẢI THỂ, THANH LÝ TÀI SẢN

ĐIỂU 32 PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN

ĐIỀU 33. TRANH CHẤP

ĐIỀU 34. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU 35. HIỆU LỰC

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Trên đây là những thông tin về điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để Quý khách tham khảo, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Luatvn.vn 0763.387.788

Xem thêm:

Thành lập công ty:

Đầu tư nước ngoài:

Established a reputable company

Foreign investment

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788