Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành. giúp bạn biết thông tin bạn cần để chuẩn bị một mẫu đơn xin thực tập chuyên ngành. Đối với những người quan tâm đến lĩnh vực này, đây là một tài liệu hữu ích. Mẫu đăng ký CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUỐC TẾ Tên sinh viên: Mã sinh viên: . Lớp học: Tên chủ đề: Tên đầy đủ của giảng viên: Đơn vị: Ngày .tháng Giảng viên năm học (Chữ ký, ghi tên đầy đủ) Sinh viên (Chữ ký, viết tên đầy đủ.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH  

Họ tên sinh viên: …………………………………………………………………………………  
Mã sinh viên: …………………………………………………………………………………….  
Lớp: ………………………………………………………………………………………………  
Tên đề tài: …………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………..  
Họ tên giáo viên hướng dẫn……………………………………………………………………  
Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………  
Giáo viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…….tháng……năm………..  
Sinh viên  
(Ký, ghi rõ họ tên)  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

Sinh viên:………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………Lớp:………………….. MSSV:…………………..Ngành:………..

Địa chỉ liên lạc SV: (đề nghị cho số dễ liên lạc nhất khi cần thiết)……………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………. Email cá nhân :………………………………………………………Email trường (bắt buộc):………………………………

Tên Công ty thực tập:……………………………………………………………………………………Phòng thực tập:……..

Địa chỉ Công ty:…………………………………………………………………………….

Điện thoại Công ty (Phòng thực tập):……………………………………………………………………………….

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI:Đề tài BCTT: …………………………………………………………………….

Giảng viên hướng dẫn:…………………………………………………………………….

XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝGV HƯỚNG DẪN

Ngày…….tháng……năm………..  
Sinh viên  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
Ghi chú:1.
Hạn chót nộp phiếu đăng ký đề tài là 21/9/2016. Nếu không nộp phiếu đúng thời gian trên, thì sẽ xóa tên trong danh sách thực tập.2. Nếu đổi tên đề tài thì phải đăng ký với Văn phòng Khoa trước ngày 30/9/2016. Nếu không đăng ký lại thì sẽ tạm ngưng thực hiện BCTT.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788