Mở văn phòng đại diện tư vấn du học theo quy định nào?

Nhiều công ty tư vấn du học đang hoạt động rất tốt ở các thành phố lớn. Tuy nhiên là công ty về dịch vụ thì khách hàng là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm quảng bá thương hiệu sự, uy tín của mình và thu hút được nhiều khách hàng hơn. Các công ty tư vấn du học liên tục mở thêm các chi nhánh văn phòng đại diện về các địa phương. Vậy thủ tục mở thêm văn phòng đại diện của công ty tư vấn du học được quy định theo tiêu chuẩn điều lệ nào? Mời bạn tham khảo qua bài viết dưới đây của Luatvn.vn.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ – CP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LÀ GÌ?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TƯ VẤN DU HỌC

Theo Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014 thành lập văn phòng đại diện

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Trường hợp lập văn phòng đại diện trong nước. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến. Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo lập văn phòng đại diện.

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Và gửi thông tin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp.Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt văn phòng đại diện.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày. Kể từ ngày có thay đổi.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học
Mở văn phòng đại diện tư vấn du học

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN.

Nghị định 78/2015/NĐ – CP quy định:

Hồ sơ đăng ký hot động văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động  văn phòng đại diện. Doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp.

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

c) Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.

d) Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện.

e) Thông tin đăng ký thuế.

g) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu văn phòng đại diện.

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty. Hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện.

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. Quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh khi mở văn phòng đại diện tư vấn du học:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông bao gồm:

a) Mã số doanh nghiệp.

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở).

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh.

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học
Mở văn phòng đại diện tư vấn du học

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân. Hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp. Hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Nơi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh 

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học trong nước

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Để yêu cầu mã số văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở. Gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học ở nước ngoài

Việc lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở văn phòng đại diện ở nước ngoài. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  văn phòng đại diện. Hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là chia sẻ của Luatvn.vn liên quan đến việc mở văn phòng đại diện tư vấn du học. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý khi mở văn phòng tư vấn du học. Mời bạn gọi tới hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp hỗ trợ bạn.

0763 387 788

Zalo Chat

Gửi Email

Bảng giá