Nghị quyết 109/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT 109/NQ-CP PHÊ DUYỆT “HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN BANG THỤY SĨ VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG THƯỜNG LỆ”.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 109/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT “HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN BANG THỤY SĨ VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG THƯỜNG LỆ”.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2872/TTr- BGTVT ngày 27 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ về vận chuyển hàng không thường lệ”.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại để Hiệp định có hiệu lực và thông báo về việc Hiệp định có hiệu lực theo quy định./.

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: GTVT, NG, TP, QP, CA, TC;
– VPCP: Trợ lý TTg, các Vụ: CN, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788