Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 336/2020/NQ-HĐND QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ KHÓM THUỘC CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 336/2020/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ KHÓM THUỘC CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX – KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế tại các khóm

1. Mỗi khóm thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được bố trí 02 nhân viên y tế.

2. Nguồn kinh phí và chế độ của nhân viên y tế khóm:

a) Mức bồi dưỡng theo tháng đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn là 447.000 đồng/người/tháng.

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế hằng năm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế khóm và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

Nơi nhận:
– Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ (I, II);
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các Bộ: Tài chính, Y tế, Nội vụ, LĐTB và XH;
– TT/TU, TT/HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
– Đoàn ĐBQH Tỉnh;
– Đại biểu HĐND Tỉnh (qua e-mail);
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
– TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
– Công báo Tỉnh;
– Lưu: VT, NC/TH.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Thắng

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788