Nhóm trẻ tại Đồng Nai

Các nhóm trẻ (trẻ từ 3 tháng tuổi – 36 tháng tuổi), các lớp mẫu giáo độc lập tư thục (trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi, bao gồm các lớp giữ trẻ, lớp giữ trẻ tại nhà…) là cơ sở. Giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, có cơ cấu tổ chức bao gồm:
 • Tổ trưởng chuyên môn;
 • Lớp mẫu giáo độc lập tư thục, chủ nhóm trẻ;
 • Giáo viên, nhân viên và các lớp mẫu giáo, nhóm trẻ.
Nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo độc lập do cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thành lập theo phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. phép.
So với các trường mẫu giáo tư thục, các nhóm trẻ tư thục, các lớp mẫu giáo độc lập có quy mô nhỏ hơn, có yêu cầu cụ thể về điều kiện, hồ sơ thành lập đơn giản hơn.

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
 • Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch thành lập nhóm trẻ tư thục
Kế hoạch thành lập nhóm trẻ tư thục

Thủ tục hồ sơ thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai

Điều 11 của quyết định 41 / 2008 / QĐ – BGDĐT và điều 9 thông tư số 28 / 2011 /QĐ – BGDĐT của bộ giáo dục và đào tạo quy định các điều kiện thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai:

” 1. Nhóm tư nhân và trẻ mẫu giáo độc lập là cơ sở giáo dục mầm non khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Điều kiện thành lập, hồ sơ, thủ tục thành lập nhóm ươm tạo độc lập riêng hoặc trường mẫu giáo được thực hiện theo quy định tại điều lệ mẫu giáo và quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai có thể được cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng các điều kiện sau đây

Các nhóm trường mầm non độc lập tư nhân và mẫu giáo được thành lập chỉ dành cho mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em của gia đình và đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Các địa phương, góp phần chăm sóc nhà nước cho việc giáo dục;

có đủ các giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại điều 22 và điểm đ khoản 1 điều 19 của quy chế này;

Căn phòng để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thiết bị bảo đảm, đồ chơi, đồ chơi và tài liệu theo quy định tại điều 30 của quy chế này;

Người nộp đơn xin phép thành lập nhóm mẫu giáo độc lập tư nhân hoặc trường mẫu giáo được gọi là chủ sở hữu nhóm ươm tạo độc lập tư nhân hoặc nhà mẫu giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điều 16 của quy chế.

Trong trường hợp này, có cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ em khi họ ở một nhóm trẻ em hoặc mẫu giáo;

Số lượng trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non tư nhân không vượt quá 50 trẻ em

Quy trình đăng ký thành lập quy định tại khoản 4 điều 11 quyết định 41 / 2008 / qđ – bgddt và điều 9 thông tư 28 / 2011 / tt – bgddt.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhóm trưởng nhóm trẻ em, mẫu giáo tư nhân độc lập;
 • Giấy chứng nhận tài sản và tài sản hợp lệ;
 • Số hồ sơ 01 
Đề án thành lập nhóm trẻ tư thục
Đề án thành lập nhóm trẻ tư thục

Thủ tục đăng ký nhóm trẻ tại Đồng Nai như sau:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện cho ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, uỷ ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đề nghị cho sở giáo dục và đào tạo kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập nhóm thanh niên. , mẫu giáo độc lập riêng tư;
 • Trong vòng 10 ngày làm việc, sở giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ đề nghị và tiến hành kiểm tra vật lý về nhóm trẻ tại Đồng Nai. Nếu các điều kiện quy định tại khoản 3 điều này được đáp ứng, bộ giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản cho ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời từ cục giáo dục và đào tạo, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ tại Đồng Nai. Cơ sở tư nhân.
 • Trường hợp không cho phép thành lập thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản cho Sở giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ lý do không cho phép thành lập và giải pháp 

Điều kiện đối với cá nhân thành lập được quy định tại khoản 2 điều 16 quyết định 41 / 2008 / qđ – bgdđt

 • Các tổ chức, cá nhân xin phép thành lập trường độc lập riêng tư, nhà trẻ, nhóm trẻ em, nhà mẫu giáo là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
 • Những phẩm chất và đạo đức;
 • Sức khỏe tốt;
 • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao hơn ; có chứng chỉ đào tạo chuyên môn trong giáo dục mầm non ít nhất 30 ngày hoặc giấy chứng nhận huấn luyện cho người quản lý.

ĐIỀU KIỆN MỞ NHÓM TRẺ TƯ THỤC, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Muốn thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp giữ trẻ tại nhà, bạn cần đáp ứng đúng và đủ các điều kiện được đề cập sau đây:

1. Điều kiện về giáo viên

 • Giáo viên tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cần đạt trình độ chuẩn theo quy định;
 • Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phải có ít nhất 2 giáo viên.

2. Điều kiện về số lượng trẻ em

➧ Đối với nhóm trẻ

Nhóm trẻQuy định về số trẻ
03 – 12 tháng tuổi12 trẻ em
13 – 24 tháng tuổi20 trẻ em
25 – 36 tháng tuổi25 trẻ em

➧ Đối với lớp mẫu giáo độc lập

Nhóm trẻQuy định về số trẻ
3 – 4 tuổi25 trẻ em
4 – 5 tuổi30 trẻ em
5 – 6 tuổi35 trẻ em

Lưu ý: Tổng số trẻ trong mỗi cơ sở giáo dục mầm non không được nhiều hơn 70 trẻ.

3. Điều kiện về tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

 • Có sức khỏe tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
 • Đảm bảo các quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

4. Điều kiện về chủ cơ sở thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Chủ cơ sở thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là cá nhân/cá nhân đại diện cho tổ chức đứng tên đăng ký thành lập, có thể đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Dưới 65 tuổi, là công dân Việt Nam;
 • Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

5. Điều kiện về cơ sở vật chất

 Điều kiện chung

 • Có khu vực vui chơi, cổng và hàng rào bảo vệ an toàn cho trẻ em;
 • Đảm bảo tốt các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ;
 • Những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có tổ chức cho trẻ ăn cần có bếp riêng, an toàn;
 • Đáp ứng đủ nhu cầu về nước uống hàng ngày cho trẻ và nước sạch dùng cho sinh hoạt;
 • Phải có lan can cầu thang, hàng rào hoặc chấn song cửa sổ cũng như các thiết bị bảo đảm an toàn khác;
 • Có phòng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ an toàn, đảm bảo được thiết kế, xây dựng với diện tích ít nhất là 1,5m2/trẻ.

 Đối với nhà vệ sinh

Đối với nhà vệ sinh thì phải đảm bảo diện tích tối thiểu cho mỗi trẻ là 0,4m2/trẻ và mỗi nhóm trẻ, mỗi lớp mẫu giáo độc lập đều có 1 phòng vệ sinh riêng với các thiết bị vệ sinh phù hợp. 

Nếu nhà vệ sinh dùng chung thì phải có hành lang liên kết thuận tiện giữa các phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Ngoài ra, giáo viên và các nhân viên của nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục phải có toilet riêng.

 Đối với khu vực vui chơi, giải trí

Chỗ chơi trong nhà của trẻ phải có diện tích tối thiểu là 0,5m2/trẻ và khuôn viên giải trí ngoài trời phải có diện tích tối thiểu 1,02 m2/trẻ.

6. Điều kiện về trang thiết bị

Muốn thành lập và hoạt động nhóm trẻ độc lập, bạn cần đảm bảo trang bị đủ các thiết bị tối thiểu và tài liệu cho người nuôi dạy trẻ hoặc giáo viên mẫu giáo theo quy định. Cụ thể:

Đối với nhóm trẻ độc lập
 

Thiết bị tối thiểu cho trẻ

 • Dụng cụ đựng nước uống, các loại đồ chơi, đồ dùng;
 • Có giá để cốc, ca, khăn, có màn để ngủ, chăn, gối, giường nằm, thảm/chiếu ngồi chơi cũng như đủ bô đi vệ sinh cho trẻ;
 • Tài liệu phục vụ cho hoạt động vui chơi, chơi – tập có chủ đích.
Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ
 • Sổ theo dõi trẻ và sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ;
 • Tài liệu phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ;
 • Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ.
Đối với lớp mẫu giáo độc lập
 

 

Thiết bị tối thiểu cho trẻ

 • Có tài liệu phục vụ cho hoạt động chơi và học có chủ đích;
 • Có bình đựng nước uống, nước sinh hoạt, đồ chơi, đồ dùng, giá để;
 • Có màn, gối, chăn, giường nằm/chiếu, quạt (đối với lớp bán trú);
 • Bàn, ghế đúng quy cách, nhất là bàn, ghế dành cho trẻ em 5 tuổi. Cụ thể: 1 bảng, 1 bàn, 1 ghế cho giáo viên và 1 bàn, 2 ghế cho 2 trẻ em.
 

Tài liệu cho người nuôi dạy trẻ

 • Sổ theo dõi và sổ ghi chép về việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong ngày của trẻ em;
 • Tài liệu phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ;
 • Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Nhóm trẻ mầm non tại Đồng Nai

Lựa chọn trường mầm non uy tín là điều mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng đang băn khoăn tìm được ngôi trường phù hợp cho những năm đầu đời của con. Ngoài các trường mầm non tư thục và công lập quy mô lớn, các nhóm trường mầm non uy tín cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Mầm non Năng khiếu Nghé Ngọ

Trường Mầm non Năng khiếu Nghệ Ngọ là lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh khi tìm kiếm nhóm trẻ chất lượng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Đến với Trường Mầm non Năng khiếu Nghệ Ngô, trẻ sẽ được ăn ngủ đúng giờ, vui chơi, học tập trong môi trường lành mạnh.
Với đội ngũ giáo viên năng động, nhiệt tình cùng cơ sở vật chất được đầu tư, chăm sóc chu đáo, Trường Mầm non Năng khiếu Ngọ tự tin mang đến môi trường giáo dục hiện đại, an toàn với chế độ học tập, dinh dưỡng. , trò chơi hợp lý nhất cho sự phát triển của trẻ mầm non. Chương trình học tại đây đạt chuẩn, trẻ không chỉ vui chơi mà còn học được nhiều kiến thức bổ ích, là tiền đề cho sự phát triển của trẻ sau này.
Trường cũng tổ chức cho bạn tham gia nhiều khóa học thực tế, tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Phụ huynh có thể yên tâm về chất lượng đào tạo của trường, đây chính xác là nơi lý tưởng để phụ huynh gửi con nhỏ.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Địa chỉ:
 • Tổ 46, kp3, Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai
 • Tổ 25, kp 4C, Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai
 • Hotline: 0989210266 
 • Fanpage: https://www.facebook.com/Mầm-non-Năng-khiếu-Nghé-Ngọ-102467811701228/
nhom tre 33
Mầm non Năng khiếu Nghé Ngọ

Mầm Non Thanh Xuân

Trường mầm non Thanh Xuân là trường mầm non nổi tiếng mà phụ huynh nhất định không thể bỏ qua. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bậc phụ huynh khi cho con đi học mẫu giáo. Được đánh giá là một trong những trường mầm non tốt nhất ở Biên Hòa, Trường Mầm non Thanh Xuân đã và đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình ngay từ đầu.
Đặc biệt, đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Thanh Xuân không chỉ giỏi chăm sóc trẻ mà còn có kỹ năng sư phạm, thấu hiểu tâm lý trẻ, sẽ tạo môi trường học tập thoải mái, thân thiện, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. cả về thể chất và tinh thần. Trường Mầm non Thanh Xuân đã và đang khẳng định vị thế của mình, không ngừng cố gắng, hoàn thiện để xây dựng đội ngũ trẻ chất lượng, uy tín, là địa chỉ tin cậy cho phụ huynh và các bé.

Mầm Non Thanh Xuân là lựa chọn hoàn hảo cho bé bởi:
 • Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kĩ lưỡng, có trách nhiệm
 • Lớp học thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông
 • Các phòng học đều được trang bị quạt, thảm, máy lạnh
 • Sân chơi rộng rãi nhiều cây cối
 • Thực đơn cho bé đa dạng, phong phú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
 • Địa chỉ: 126g, tổ 35A, kp11, p Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai  
 • Hotline: 0903.306756 
 • Fanpage: https://www.facebook.com/Mầm-Non-Thanh-Xuân-111391917237522/
nhom tre 34
Mầm Non Thanh Xuân

Mầm non Sơn Long

Trường Mầm non Sơn Long là nơi được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn cho con theo học trong những năm đầu đời. Trường Mầm non Sơn Long luôn lấy trẻ làm trung tâm, với đội ngũ giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn, thân thiện và gương mẫu để trẻ noi theo. Trẻ em khám phá để phát triển trí óc đa dạng của mình.
Những năm học mầm non là thời điểm quan trọng nhất giúp trẻ phát triển tình yêu học tập, phát triển kỹ năng hợp tác với người khác, mở rộng kiến thức chung và khuyến khích trẻ tiếp tục học tập. Đến gần thế giới nhất có thể. Đặc biệt đối với trẻ 5, 6 tháng tuổi, được tiếp xúc với mọi người, với đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ. Hiểu được những băn khoăn của phụ huynh, Trường Mầm non Sơn Long sắp xếp các lớp học khác nhau tùy theo độ tuổi của trẻ.
Cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị chất lượng được cung cấp từ các nhà phân phối uy tín. Thiết kế thân thiện với người sử dụng, đảm bảo an toàn tối đa và hạn chế tai nạn thương tích cho trẻ. Trường Mầm non Sơn Long là nơi trẻ được tự do là chính mình, trải nghiệm hạnh phúc khi lớn lên. Nếu bạn còn đang băn khoăn tìm được nhóm trẻ chất lượng ở Biên Hòa thì đừng bỏ qua Trường Mầm non Sơn Long.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
 • Địa chỉ: 151/29, khu phố 3, phường Trung Dũng Biên Hòa, Đồng Nai  
 • Hotline: 091 310 27 39 
 • Fanpage: https://www.facebook.com/Mầm-non-Sơn-Long-phường-Trung-Dũng-543040655882406/
nhom tre 35
Mầm non Sơn Long

Mầm Non ĐÔ RÊ MON

Trường Mầm Non ĐÔ RÊ MON là địa chỉ vô cùng uy tín dành cho các bậc phụ huynh muốn gửi con từ 5 tháng đến 5 tuổi. Trường Mầm non DORE MON đã có nhiều năm hoạt động và đã nhận được vô vàn phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh có con theo học tại trường. Đó là minh chứng rõ ràng nhất về chất lượng của Trường Mầm Non ĐÔ RÊ MON.
Môi trường học tập tại Trường Mầm Non ĐÔ RÊ MON được trang bị nhiều hoạt động khác nhau nhằm tạo hứng thú học tập cho trẻ. Các bài tập có tính thực tiễn cao để phát triển kỹ năng vận động, tăng cường khả năng phối hợp, tập trung và đồng thời dạy trẻ các kỹ năng sống quan trọng. Qua đó, giúp trẻ chuẩn bị cho cuộc sống, hoàn thiện bản thân trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng xung quanh.
Mầm Non ĐÔ RÊ MON là lựa chọn hoàn hảo cho bé bởi:
 • Đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, yêu trẻ, có trách nhiệm
 • Lớp học thoáng mát, có camera trực tuyến .
 • Trang bị máy lạnh cho từng phòng học.
 • Sân chơi rộng rãi, sạch đẹp, nhiều đồ chơi trí tuệ
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
 • Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
 • Hotline: 038 815 2646 
 • Fanpage: https://www.facebook.com/Mầm-Non-ĐÔ-RÊ-MON-352341185456567/
nhom tre 36
Mầm Non ĐÔ RÊ MON

Mầm Non Diệu Kỳ

Những năm tháng mầm non là khoảng thời gian nuôi dưỡng tâm hồn cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển trí não để bé có đủ hành trang cho hành trình tương lai. Trường Mầm non Diệu Kỳ đã và đang khẳng định vị thế của mình. Với phương pháp giáo dục tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại, đây là nhóm trẻ được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn để giao phó cho con em mình.
Về thực phẩm, Mầm non Diệu Kỳ sử dụng thực phẩm sạch – tươi sống có chứng nhận xuất xứ và an toàn thực phẩm. Do đó, phụ huynh có thể yên tâm rằng con em mình sẽ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Các giáo viên tại Trường Mầm non Diệu Kỳ đều rất nhiệt tình, sáng tạo, giàu kinh nghiệm và sẽ hướng dẫn các em học tập hiệu quả nhất. Đây thực sự là địa chỉ mà các bậc cha mẹ có thể an toàn gửi con trong vài tháng đầu đời.

Mầm Non Diệu Kỳ tự hào bởi:
 • Đội ngũ giáo viên yêu trẻ, có trách nhiệm với nghề
 • Chương trình giảng dạy bám sát theo chương trình của bộ GDĐT
 • Cơ sở vật chất đầy đủ thoáng mát, tạo điều kiện tốt nhất để bé học tập và vui chơi
 • Thực phẩm mà trường lựa chọn đảm bảo sạch, tươi, cung cấp đủ dinh dưỡng cho con mỗi ngày
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
 • Địa chỉ: Hẻm 970, đường Đồng Khởi, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Hotline: 0932906717
 • Fanpage: https://www.facebook.com/Mầm-Non-Diệu-Kỳ-Wonderland-Preschool-101445852062039
nhom tre 37
Mầm Non Diệu Kỳ

Mầm Non Hải Long

Trường Mầm non Hải Long là nơi được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn cho con theo học trong những năm đầu đời. Trường Mầm non Hải Long luôn lấy trẻ làm trung tâm, với đội ngũ giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn, thân thiện và gương mẫu để trẻ noi theo. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường luôn nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ.
Cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi được đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn không chỉ về hình dáng mà còn về chất liệu, để an toàn cho sức khỏe của trẻ về lâu dài. Nguồn thực phẩm sử dụng cho trẻ em là nguồn thực phẩm xanh, sạch, tốt cho sức khỏe và ăn theo mùa hài hòa với thiên nhiên.
Các thầy cô luôn được tuyển chọn kỹ lưỡng và yêu thương các em. Nhờ đó, trẻ luôn yêu mến thầy cô và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Dù không có cơ sở vật chất lớn như các trường mầm non khác nhưng Trường Mầm non Hải Long với tình yêu thương vô bờ bến dành cho trẻ chắc chắn sẽ là địa chỉ chất lượng mà phụ huynh có thể tin tưởng lựa chọn.
Trường Mầm non Hải Long không ngừng phấn đấu và hoàn thiện mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất. Nếu bạn còn đang băn khoăn không biết tìm trường mầm non chất lượng cho bé ở Biên Hòa thì chắc chắn không thể bỏ qua Trường Mầm non Hải Long nhé!
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
 • Địa chỉ: 158/48/99A, KP3, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Hotline: 02513840039
 • Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100043543161116
nhom tre 38
Mầm Non Hải Long
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788