Những thủ tục giải thể dành cho công ty thuộc TNHH mới nhất

Giải thể công ty, còn được gọi là đóng cửa công ty, là một công việc khá khó khăn, khó khăn hơn nhiều so với việc thiết lập một công ty mới. Giải thể công ty là gì, thủ tục và hồ sơ để giải thể công ty?

Khi chúng ta biết, hiện nay loại công ty trách nhiệm hữu hạn một công ty khá phổ biến ở Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Cơ bản, việc giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên là tương tự, Luatvn.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng quy trình giải thể công ty như sau:

Giải thể công ty là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt tồn tại doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định về các vụ bắt buộc giải thể doanh nghiệp trong điều 207 luật doanh nghiệp.

Trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 2020, có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:

 • Kết thúc hoạt động trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp tư nhân, đối với công ty hợp danh, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn của công ty cổ phần;
 • Công ty không còn gặp số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục không làm thủ tục chuyển đổi loại doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị thu hồi.
 • Điều kiện giải thể doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi bảo đảm trả hết nợ và các nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp trong tòa án.

>>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty theo quy định mới nhất>>>>

Quy trình giải thể nội bộ doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 59 nghị định số 01 / 2021 / NĐ – CPp về giải thể các đơn vị trực thuộc:

Điều 70. Đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 1 điều 207 của luật doanh nghiệp

Trước khi trình hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Các bước giải thể doanh nghiệp theo quy định tại điều 208 luật doanh nghiệp 2020 bao gồm:

 • Bước 1: Phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp về các vấn đề kinh doanh đối với giải thể, kế hoạch giải thể, thanh lý hợp đồng.
 • Bước 2: Thông báo quyết định giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng ký giải thể cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh và phải được chính phủ phê duyệt. Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
 • Bước 3: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp và hoàn thành tập tin giải thể công ty

gt cty 2

Danh mục tài liệu giải thể công ty

Khi giải thể doanh nghiệp, hồ sơ phải nộp ít nhất 03 cơ quan, bao gồm

 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế.
 • Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp phải thông báo cho giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể.
 • Cơ quan cảnh sát – trả lại dấu niêm phong doanh nghiệp sử dụng tem cũ do cơ quan ban hành

Hồ sơ giải thể công ty

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thông báo về giải thể công ty của người đại diện theo pháp luật của người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về giải thể công ty.
 • Danh sách các chủ nợ và nợ thanh toán, bao gồm thanh toán nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách nhân viên hiện có và lợi ích của họ đã được giải quyết;
 • Thông báo về cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế ; chưa đăng ký thuế, văn bản xác nhận của cơ quan thuế là đã thanh toán.
 • Giấy chứng nhận của cơ quan cảnh sát mà doanh nghiệp đã nộp hoặc tiêu hủy con dấu theo quy định của pháp luật không khắc dấu, giấy xác nhận cơ quan công an là đã hủy bỏ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải kèm theo thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan đăng ký kinh doanh

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

 • Thông báo về giải thể công ty của người đại diện theo pháp luật của người đại diện theo pháp luật
 • Biên bản họp hội đồng thành viên hội đồng thành viên, quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị về giải thể công ty
 • Danh sách các chủ nợ và nợ thanh toán, bao gồm thanh toán nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách nhân viên hiện có và lợi ích của họ đã được giải quyết;
 • Thông báo về cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế ; chưa đăng ký thuế, văn bản xác nhận của cơ quan thuế.
 • Giấy chứng nhận của cơ quan cảnh sát mà doanh nghiệp đã nộp hoặc tiêu hủy con dấu theo quy định của pháp luật không khắc dấu, giấy xác nhận cơ quan công an;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải kèm theo thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thông báo quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp, thông báo đầu tiên cho cục kế hoạch và đầu tư sẽ được gửi đến sở kế hoạch và đầu tư để công bố báo cáo giải thể gồm các tài liệu sau đây

 • Biên bản họp, quyết định giải thể
 • Thông báo về giải thể bằng mẫu thông báo giải thể tại thông tư số 02 / 2019 / TT – BKHĐT
 • Hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ cho thủ tục

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về đăng ký giải thể doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể doanh nghiệp cho phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể, phòng đăng ký kinh doanh thay đổi tư cách pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho nhà nước giải thể và đồng thời phát hành thông báo giải thể doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể tại cơ quan thuế

Đồng thời với thủ tục thông báo giải thể cho cục kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp
 • Văn bản yêu cầu đình chỉ hiệu lực mã số thuế, mẫu số 24 / DK – TCT, theo mẫu 105 / 2020 / TT– BTC

Thủ tục giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ giải thể hoàn chỉnh sẽ được trình tại phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được quy định tại điều 210 luật doanh nghiệp như sau:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty ; danh mục chủ nợ và số nợ trả, kể cả thanh toán các khoản nợ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể nghề nghiệp.
 • Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, tổng giám đốc, đại diện người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác hoặc giả mạo, người được quy định ở trên sẽ có trách nhiệm thanh toán cho người lao động chưa thanh toán, nộp thuế chưa thanh toán và chịu trách nhiệm về trách nhiệm cá nhân trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

gt cty 1

Các câu hỏi thường gặp mà Luatvn.vn nhận được

Mất bao lâu để giải thể một công ty?

Thời gian giải thể công ty theo thủ tục hành chính thường ngắn hơn thực tế. Thực tế, thời hạn giải thể của công ty thường là khoảng một tháng, nhưng với các tài liệu phức tạp, nó sẽ phụ thuộc nhiều vào thời điểm chấm dứt mã số thuế tại cơ quan thuế.

Giải thể các công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Khi giải thể công ty có vốn nước ngoài, cần phải chú ý đến việc chấm dứt dự án đầu tư của công ty

Công ty có yêu cầu được công bố?

Theo quy định cũ, trước khi tiến hành giải thể, thông báo phải được công bố trước. Tuy nhiên, theo luật doanh nghiệp 2020, chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ giải thể được đệ trình bằng chữ ký số?

Hiện nay, trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, không được phép gửi giấy chứng nhận giải thể bằng chữ ký số, do đó khi gửi hồ sơ giải thể, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Luật giải thể công ty là gì?

Hiện nay, luật doanh nghiệp 2020 được áp dụng, do đó giải thể công ty phải tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp 2020.

Giải thể công ty hạn chế, công ty cổ phần, sự khác biệt là gì?

Về cơ bản, loại hình công ty, dù có hạn chế hay chung, thì thủ tục sẽ tương tự. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng thẩm quyền trong một công ty hạn chế có thể là tổng thống của công ty, hội đồng thành viên, và trong một công ty cổ phần, nó sẽ do đại hội cổ đông quyết định.

Giải thể công ty khi mất đăng ký kinh doanh?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, không có yêu cầu phải nộp lại đăng ký kinh doanh. Do đó, khi bạn mất đăng ký kinh doanh, bạn vẫn có thể xúc phạm.

>>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc>>>>

Dịch vụ giải thể công ty do Luatvn.vn đối với khách hàng

Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;

 • Tư vấn về điều kiện giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn về những vấn đề bị cấm sau khi quyết định giải thể;
 • Lời khuyên của về cách tiến hành một cuộc họp hội đồng thành viên / đại hội đồng cổ đông về giải thể doanh nghiệp;
 • Lời khuyên về cách quyết định giải thể;
 • Tư vấn về cách gửi thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
 • Thủ tục tư vấn công bố thông báo giải thể;
 • Tư vấn phương pháp thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Cố vấn các vấn đề liên quan khác.

Giải thể công ty với thủ tục và hồ sơ nhanh chóng, các bạn có thể liên hệ Hotline/Zalo; 0763387788 để được tư vấn miễn phí khi làm hồ sơ.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788