Phân biệt loại hình doanh nghiệp

Bạn đang muốn kinh doanh, muốn mở công ty nhưng vẫn còn phân vân chưa biết xây dựng và phân biệt loại hình doanh nghiệp như thế nào. Sau đây luatvn.vn sẽ đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của tất cả các loại hình doanh nghiệp để bạn có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp. Hoặc bạn có thể truy cập Luatvn.vn, Hotline/ Zalo: 0763.387.788 để biết thêm chi tiết.

Các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam

Theo luật doanh nghiệp Việt Nam quy định doanh nghiệp được phân chia các loại hình như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những ưu và nhược điểm nhất định.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm sau:

 • Chủ sở hữu của doanh nghiệp là một cá nhân.
 • Chủ doanh nghiệp là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được toàn quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như toàn quyền quyết định sử dụng lợi nhuận sau khi đóng thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của nhà nước.
 • Có thể thuê người khác làm giám đốc để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ công ty như những loại hình khác.
 • Doanh nghiệp vẫn có Mã số thuế, con dấu tròn doanh nghiệp nhưng vẫn được quyền in và phát hành các loại hóa đơn, thực hiện các chế độ kế toán theo quy định của luật doanh nghiệp.

Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên người sở hữu có tất cả các quyền quyết định mọi hoạt động, tài sản, lợi nhuận liên quan đến doanh nghiệp.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng đồng thời giúp daonh nghiệp ít chịu ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình khác.

Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

 • Mức độ rủi ro của doanh nghiệp tư nhân cao do không có tư cách pháp nhân.
 • Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà doanh nghiệp đầu tư.
Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào
                    Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào

Công ty TNHH một thành viên 

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức, cá nhân  làm chủ sở hữu( gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi góp vốn điều lệ của công ty.

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

 • Do một cá nhân, hoặc tổ chức làm chủ sở hữu
 • Chỉ chịu trách nhiệm và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
 • Không được quyền phát hành cổ phần.
 • Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm của công ty TNHH một thành viên

 • Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty nên ít rủi ro cho người góp vốn do có tư cách pháp nhân.
 • Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ nên dễ dàng ra quyết định trong các vấn đề.

Nhược điểm của công ty TNHH một thành viên

 • Không được giảm vốn điều lệ.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên là tổ chức hay cá nhân cùng nhau góp vốn. Số lượng thành viên phải đáp ứng từ 2 người trở lên và không quá 50 người. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Thành viên có thể là tổ chức hay cá nhân, số lượng thành viên phải từ 2 người và không quá 50 người.
 • Các thành viên đều phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Phần góp vốn của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
 • Không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty nên ít rủi ro cho người góp vốn do có tư cách pháp nhân.
 • Số lượng thành viên không phải là quá nhiều nên việc quản lý không quá phức tạp 
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế được những đối tượng không tin tưởng vào công ty.

Nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Pháp luật.
 • Khó huy động vốn hơn so với các loại hình khác do số lượng người có hạn và không được phát hành cổ phiếu.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là daonh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người đóng góp cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân cùng nhau góp vốn. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 nhưng không hạn chế tối đa. Các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác đồng thời các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Đặc điểm của công ty cổ phần

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân cùng nhau góp vốn, Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 nhưng không hạn chế tối đa.
 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp theo quy định của Phap luật.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn nhanh hơn.

Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty nên ít rủi ro cho người góp vốn.
 • Khả năng huy động vốn cao thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thị trường.
 • Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng hơn so với các loại hình khác.

Nhược điểm của công ty cổ phẩn

 • Số lượng thành viên nhiều nên việc quản lý điều hành phức tạp, có sự phân tách thành các nhóm cổ đông tranh giành về lợi ích.
 • Vị trí Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ở công ty khác.

Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là doanh nghiệp phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung gọi là thành viên hợp danh, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên khác góp vốn.

Đặc điểm của công ty hợp danh

 • Phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh doanh.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cảu mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
 • Không được phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào

Ưu điểm của công ty hợp danh

 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh nên công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng và đối tác kinh doanh.
 • Việc quản lý điều hành không quá phức tạp do số lượng thành viên ít và là người cso uy tín, tin tưởng lẫn nhau.

Nhược điểm của công ty hợp danh

 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh nên mức độ rủi ro của các thành viên rất cao.
 • Loại hình này chưa được phổ biến lắm.

Qua những phân tích trên đã giúp phần nào giúp các bạn phân biệt loại hình doanh nghiệp và có thể chọn lựa cho mình những loại hình kinh doanh phù hợp. Nếu bạn cón thắc mắc có thể truy cập Luatvn.vn, Hotline/ Zalo: 0763.387.788 để đưuọc tư vấn miến phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788