Quy trình lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Đối với một kế toán viên thì việc báo cáo tài chính là công việc thường xuyên phải thực hiện. Tuy nhiên quy trình lập báo cáo tài chính với đầy đủ các bước thế nào thì không phải nhân viên nào cũng nắm rõ. Bài viết dưới đây của Luatvn chia sẻ những thông tin hữu ích trong trình tự các bước làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu chung về báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh gồm:

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được hiểu là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có, sở hữu và những gì mà doanh nghiệp nợ ở một thời điểm nhất định. Nói rõ hơn, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định.

Một bảng cân đối kế toán phải chỉ rõ tài sản cố định của doanh nghiệp (doanh nghiệp có cái gì), tài sản ngắn hạn (doanh nghiệp cho nợ những khoản nào), nợ ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn), nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Một số hoạt động của lập báo cáo tài chính
Một số hoạt động của lập báo cáo tài chính

Tài sản cố định gồm:

– Tài sản hữu hình – nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác

– Tài sản vô hình – uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn

Tài sản vãng lai là những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm:

 • Cổ phiếu
 • Bán thành phẩm
 • Tiền nợ của khách hàng
 • Tiền mặt tại ngân hàng
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn
 • Các khoản trả trước – ví dụ tiền thuê
 • Các khoản nợ vãng lai là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm của doanh nghiệp, nó bao gồm: Tiền nợ các nhà cung cấp, Các khoản vay dài hạn, rút quá ở ngân hàng hoặc các khoản mục tài chính khác, Thuế phải trả trong một năm
 • Các khoản nợ dài hạn, gồm: Các khoản nợ đến kỳ hạn sau một năm – các khoản vay hoặc tài chính đến hạn phải trả sau một năm.
 • Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại.

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.

Báo cáo kết quả kinh doanh gồm 2 phần.

Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh

Lãi lỗ

 • Thể hiện toàn bộ lãi (lỗ) của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Bao gồm:
 • Doanh thu: bao gồm tổng doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần
 • Giá vốn hàng bán: Phản ánh toàn bộ chi phí để mua hàng và để sản xuất
 • Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí lưu thông và chi phí quản lý
 • Lãi (hoặc lỗ): phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh nghĩa vụ đối với nhà nước của doanh nghiệp và các khoản thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí hoạt động công đoàn, các khoản chi phí và lệ phí,…

Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu được tư vấn kế toán thuế cũng như báo cáo tài chính nhanh chóng, đúng luật, đảm bảo đủ hồ sơ hãy liên hệ ngay với Luatvn qua Hotline: Hotline: 076 338 7788 – Email: luatvn@luatvn.vn

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc hoặc phân tích các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính gồm có:

 • Đặc điểm hoạt động của công ty
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 • Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
 • Các chính sách kế toán áp dụng
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền mặt là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính).

Báo cáo này là một công cụ giúp nhà quản lý tổ chức kiểm soát dòng tiền của tổ chức. Bảng báo cáo dòng tiền mặt thông thường gồm có:

Dòng tiền vào:

 • Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
 • Lãi tiền gửi từ ngân hàng
 • Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư
 • Đầu tư của cổ đông

Dòng tiền ra

 • Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô,hàng hóa để kinh doanh hoặc các công cụ
 • Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày
 • Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
 • Chi trả lợi tức
 • Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế và phí khác

Quy trình lập báo cáo tài chính gồm những bước nào?

Dưới đây Luatvn xin gửi tới quý độc giả các bước để lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật như sau:

Bước 1: Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán

Công việc này được sắp xếp theo trình tự như sau:

 • Tiếp nhận chứng từ, báo cáo của doanh nghiệp chuyển giao.
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán
  Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
 • Vào sổ công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
 • Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, sản phẩm
 • Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu, chi
 • Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá
 • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC…theo quy định
 • Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
 • Lập sổ cái các tài khoản kế toán
 • Lập sổ nhật ký chung
 • Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
 • Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)
Quy trình lập báo cáo tài chính
Quy trình lập báo cáo tài chính

Bước 2. Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế

 • Lập Báo cáo cáo tài chính
 • Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn

Bước 3. Hoàn thiện

 • In Báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan
 • Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp
 • Nộp Báo cáo tại cơ quan thuế
 • Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp
 • Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)
 • Kết thúc quy trình làm việc.

Trên đây là những thông tin về quy trình lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Quý bạn đọc đang quan tâm tới lĩnh vực gì có thể để lại câu hỏi phía dưới. Luật sư của chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788