Quyết định 1079/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 1079/QĐ-UBND VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CHỐT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1079/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CHỐT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Công văn số 3409/VBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1087/TTr-BCH ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 16 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu cảng biển và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là chốt kiểm tra), gồm 09 chốt kiểm tra tại cảng biển và 07 chốt kiểm tra tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thành phần, nhiệm vụ chốt kiểm tra

1. Thành phần

– Đối với cảng biển: Mỗi chốt kiểm tra bố trí 04 người/ca, gồm: 02 Biên phòng (trong đó có 01 Tổ trưởng) và 02 nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cảng.

– Đối với các cửa biển: Mỗi chốt kiểm tra bố trí 03 người/ca, gồm 02 quân nhân Biên phòng và 01 nhân viên Y tế địa phương (Có danh sách cụ thể kèm theo).

2. Nhiệm vụ

a) Các chốt tại cảng biển

– Đối với các thuyền viên xuất, nhập cảnh: Phối hợp với Cảng vụ, Kiểm dịch y tế, doanh nghiệp cảng xác định tình trạng y tế truy xuất hành trình chính xác, kịp thời (do Kiểm dịch y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì kết luận về tình trạng y tế). Tuyệt đối không giải quyết thuyền viên đi bờ khi chưa đảm bảo cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp trên tàu có thuyền viên đi cấp cứu).

– Đối với các thuyền viên tàu thủy nội địa, tàu chuyển cảng: Phối hợp với Cảng vụ, kiểm dịch, doanh nghiệp cảng để kiểm tra (do thân nhiệt; kê khai vào tờ khai y tế), kê khai hành trình của tàu và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình thuyền viên khi cần thiết.

b) Các chốt tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng

Kiểm soát đối với các tàu cá có hành trình từ các tỉnh về, phải tiến hành kiểm tra (đo thân nhiệt; kê khai y tế) và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình của thuyền viên khi cần thiết.

Tàu cá có thông tin đi nước ngoài về, phải lập danh sách số thuyền viên đi trên từng tàu cá, phối hợp với các lực lượng chức năng và ngành y tế địa phương theo dõi, kịp thời xử lý khi tàu về bờ; thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch (đo thân nhiệt; kê khai y tế) và thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp cách Iy đối với công dân của mình.

c) Hoạt động 24/24 giờ tại các chốt kiểm tra bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các chốt kiểm tra tự giải thể sau khi có chỉ đạo kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc các doanh nghiệp, Ban Quản lý cảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

– Như Điều 5;
– Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
– Thường trực HDND tỉnh;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– Ủy ban MTTQVN tỉnh;
– Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
– Sở Thông tin và Truyền thông;
– Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
– VPUB: PCVP, NC, CNXD, TH, CBTH;
– Lưu: VT, KGVX(HQ316).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng

 

 

DANH SÁCH

LỰC LƯỢNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Ghi chú

Chốt 1: Cổng cảng bến số 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC)

1

Nguyễn Văn TâmTrung tá CNĐội trưởng KTGSChốt trưởng

2

Dương Thanh TùngThiếu úyNhân viên KTGS

3

Bùi Xuân HòaTrung úyNhân viên KTGS

4

Phạm Phê CôngNhân viên PTSC
Chốt 2: Cổng cảng bến số 2 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC)

1

Phạm Hồng TràngThiếu tá CNĐội trưởng TTChốt trưởng

2

Lữ ThiệnĐại úy CNTrinh sát viên

3

Nguyễn Tấn PhátThiếu úyNhân viên ma túy

4

Lý Thanh LinhNhân viên PTSC
Chốt 3: Cổng cảng Công ty Cổ phần Quốc tế Gemadept Dung Quất

1

Lê Thanh DũngThiếu úyĐội phó TSChốt trưởng

2

Bùi Văn BảoTrung úy CNNhân viên KTGS

3

Văn Đình LinhThượng úy CNNhân viên KTGS

4

Dương HoaĐội phó bảo vệ
Chốt 4: Cầu Sông Đầm

1

Lê Văn ThanhTrung úyĐội trưởng TSChốt trưởng

2

Dương Ánh HồngĐại úy CNNhân viên ma túy

3

Nguyễn Văn ThắngThiếu tá CNNhân viên KTGS

4

Trần Thị NguyênĐiều dưỡng
Chốt 5: Cổng cảng Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

1

Vũ Hoàng Anh TuấnThượng úyĐội trưởng THChốt trưởng

2

Nguyễn Trung TriênThiếu tá CNNhân viên KTGS

3

Hồ Trọng KỳThiếu úy CNNhân viên KTGS

4

Hoàng Hải ĐăngBảo vệ
Chốt 6: Cổng cảng Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi

1

Chúc Kim PhươngTrung úyĐội trưởng VĐQCChốt trưởng

2

Lê Anh DũngTrung úy CNNhân viên KTGS

3

Trần Đại NghĩaĐại úy CNNhân viên HH

4

Đỗ Toàn ViênĐiều dưỡng
Chốt 7: Cổng cảng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

1

Lê Văn CườngThiếu úyĐội trưởng KSHC

2

Nguyễn Phúc DươngĐại úy CNNhân viên cơ điện

3

Phạm Hồng QuangĐại úy CNNhân viên máy tàu

4

Nguyễn Duy QuangĐiều dưỡng
Chốt 8: Công cảng Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất

1

Lê Mạnh CườngThượng úyĐội trưởng TSChốt trưởng

2

Phạm Thế HợpThiếu tá CNNhân viên cơ điện

3

Nguyễn Khắc TrungThiếu tá CNNhân viên quân y

4

Nguyễn Thị Kim HuyềnY tá
Chốt 9: Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ

1

Trần Ngọc LongTrung úyTrạm trưởngChốt trưởng

2

Nguyễn Công ChínhTrung úy CNNhân viên quân y

3

Phan Hoàng HảiTrung úy CNNhân viên kiểm soát

4

Nguyễn BéNhân viên BQL cảng
5Phạm Tấn BảoNhân viên BQL cảng
6Tạ Duy SangNhân viên BQL cảng
7Phạm Hồng TháiTrạm trưởng Y tế
Chốt 10: Trạm KSBP Bình Thạnh

1

Nguyễn Công ThốngThượng úyTrạm trưởngChốt trưởng

2

Nguyễn ThậnTrung lá CNNhân viên kiểm soát

3

Nguyễn Văn TrungThiếu tá CNNhân viên quân y

4

Nông Thế Anh

5

Chốt 11: Trạm KSBP Sa Kỳ

1

Phan Xuân HuềĐại úyTrạm trưởngChốt trưởng

2

Hồ Phương NamThiếu úyĐội phó TS

3

Nguyễn Xuân QuýTrung tá CNNhân viên kiểm soát

4

Phạm Kim KhanhCán bộ y tế

5

Trần Lê ThịnhPhó trưởng CAX

6

Trần Thái SơnChỉ huy trưởng QS
Chốt 12: Trạm KSBP Cổ Lũy

1

Lâm Đình HiểuĐại úyTrạm trưởngChốt trưởng

2

Bùi Văn HùngTrung tá CNTrạm phó

3

Lê Thành ThạoTrung úy CNNhân viên kiểm soát

4

Trương Quang QuýĐại úy CNNhân viên Hàng hải

5

Nguyễn Ngọc TrungTrưởng Công an xã

6

Hứa Linh ĐangQuân sự xã

7

Nguyễn Thành ĐồngDân quân
Chốt 13: Trạm KSBP Mỹ Á

1

Đỗ Huy ThànhTrung úyTrạm trưởngChốt trưởng

2

Lê Thanh HảiThiếu tá CNQuân y

3

Lê DuyệtTrung tá CNNhân viên kiểm soát

4

Lê Văn SỹThiếu tá CNNhân viên kiểm soát
Chốt 14: Trạm KSBP Sa Huỳnh

1

Lê Minh TrọngĐại úyPhó đồn trưởngChốt trưởng

2

Phạm Văn SángĐại úyTrạm trưởng

3

Khổng Minh ChứcThiếu tá CNNhân viên quân y

4

Đỗ Xuân NinhTrung úy CNNhân viên kiểm soát
Chốt 15: Trạm KSBP An Hải

1

Phan Đại DươngTrung úyGiao trạm trưởngChốt trưởng

2

Nguyễn Văn CaĐại úy CNNhân viên cơ điện

3

Trần Văn TámThiếu tá CNNhân viên quân y

4

Võ Hoài ThươngBinh nhấtChiến sĩ
Chốt 6: Trạm KSBP An Vĩnh

1

Ngô Anh HiếuThiếu tá CNPhụ trách trạmChốt trưởng

2

Phan Vũ TùngThượng úyGiao trạm phó

3

Lê Văn SựThiếu tá CNTrạm phó

4

Đỗ Hoàng LongBinh nhấtChiến sĩ

 

DANH SÁCH

CÁC CHỐT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số: 1079/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên chốt

Địa điểm

Ghi chú

1.

Chốt 1: Cổng cảng bến số 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng NgãiXã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

2.

Chốt 2: Cổng cảng bến số 2 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng NgãiXã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

3.

Chốt 3: Cổng cảng Công ty Cổ phần Quốc tế Gemadept Dung QuấtXã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

4.

Chốt 4: Cầu Sông ĐầmXã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

5.

Chốt 5: Cổng cảng Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt NamXã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

6.

Chốt 6: Cổng cảng Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng NgãiXã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

7.

Chốt 7: Cổng cảng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung QuấtXã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

8.

Chốt 8: Cổng cảng Công ty công nghiệp tàu thủy Dung QuấtXã Bình Đông, huyện Bình Sơn

9.

Chốt 9: Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa KỳXã Bình Châu, huyện Bình Sơn

10.

Chốt 10: Trạm KSBP Bình ThạnhXã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn

11.

Chốt 11: Trạm KSBP Sa KỳXã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi

12.

Chốt 12: Trạm KSBP Cổ LũyXã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi

13.

Chốt 13: Trạm KSBP Mỹ ÁPhường Phổ Quang, TX Đức Phổ

14.

Chốt 14: Trạm KSBP Sa HuỳnhPhường Phổ Thạnh, TX Đức Phổ

15.

Chốt 15: Trạm KSBP An HảiAn Hải Lý Sơn

16.

Chốt 16: Trạm KSBP An VĩnhAn Vĩnh Lý Sơn

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Contact Me on Zalo

0763 387 788