Quyết định 110/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT 110/NQ-CP vỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ NHẤT SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN (ATIGA)

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 110/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ NHẤT SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN (ATIGA)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Công văn số 3804/TTr-BCT ngày 27 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) ký ngày 22 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư trên, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng hiệu quả cơ hội, quyền và lợi ích trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định trước ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: Công Thương, TC, NG, TP;
– VPCP: Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).dh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788